Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) a demarat în data de 28 aprilie 2016 implementarea proiectului Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA”, cod SIPOCA 39. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin POCA, Axa prioritară 3 – Asistență tehnică, Obiectivul specific 3.1 – Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA.

Valoarea totală a proiectului este de 70,5 milioane de lei, din care 69,9 mil lei – valoarea totală eligibilă (59,2 mil lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 10,7 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Proiectul va sprijini procesul de implementare a POCA, prin consolidarea capacității AM de a gestiona și implementa programul și asigurarea continuității implementării acestuia. Astfel, prin proiect vor fi finanțate:

  • formarea/dezvoltarea personalului din AM și din structurile suport;
  • participarea acestuia la seminarii, conferințe, grupuri de lucru, networking;
  • logistica necesară funcționării AM POCA;
  • sprijin pentru etapele de implementare a programului (planificare, evaluare și selecție, monitorizarea proiectelor, verificare și control);
  • sprijin pentru creșterea capacității membrilor Comitetului de Monitorizare a POCA;
  • analize, studii și evaluări care să contribuie la gestionarea eficace și eficientă a fondurilor alocate;
  • evaluarea POCA, în conformitate cu planul de evaluare a programului;
  • dezvoltarea și introducerea unor sisteme de monitorizare și raportare pentru indicatorii specifici POCA;
  • colectarea, agregarea și analiza datelor și a informațiilor statistice, pregătirea de rapoarte și documente, efectuarea de cercetări și implementarea altor acțiuni menite să ofere sprijin pentru pregătirea următoarei perioade de programare (post 2020);
  • asigurarea unor măsuri necesare pentru activitățile referitoare la închiderea PODCA 2007-2013.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) – obiectivul tematic nr. 11-„Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice”. Gestionat de MDRAP în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.