„Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”

 

 1. Lista solicitanților/partenerilor eligibili este exhaustivă?

Atât lista solicitanților eligibili, cât și lista partenerilor eligibili pe CP 2/2017 sunt liste exhaustive, așadar solicitantul/ partenererul/partenerii trebuie să provină dintre entitățile menționate în aceste liste.

 1. În vederea depunerii Cererii de Finanțare, este necesar ca aceasta să fie însoțită și de Documentele pentru contractare, sau doar de cele aferente Cererii de Finanțare?

În etapa de depunere a Cererii de Finanțare este necesar să depuneți doar documentele aferente acesteia. Documentele pentru contractare vă vor fi solicitate ulterior de către Autoritatea de Management, la momentul contractării proiectului.

 1. Care este contribuția proprie a solicitantului de tip ONG, în cazul cererii de proiecte CP2/2017?

Contribuția proprie a solicitantului de tip ONG, în cazul cererii de proiecte CP2/2017, se calculează cu algoritmul: valoarea eligibilă a cheltuielilor din bugetul solicitantului x 2%.

 1. În cadrul cereri de proiecte POCA111/1/1 (CP2/2017), poate fi depus un proiect de catre un parteneriat format din mai multe ONG-uri, sau trebuie să conțină neapărat ca partener și o unitate administrativ-teritorială?

Conform Subsecțiunii 3.3 din Ghidul Solicitantului, solicitanții eligibili sunt:

 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

Parteneri eligibili sunt:

 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • Autorități și instituții publice centrale;
 • Instituții de învățământ superior acreditate și/sau instituții de cercetare;
 • Academia Română.

Prin urmare, un proiect poate fi realizat de un singur ONG, de un parteneriat între două sau mai multe ONG-uri, cu respectarea cerințelor din Ghidul Solicitantului cu privire la parteneriat, sau de ONG în parteneriat cu autorități ale administrației publice și/sau alte ONG-uri sau parteneri sociali. Detaliile se vor regăsi în Acordul de Parteneriat și în bugetul detaliat al proiectului.

 1. Contribuția proprie a solicitantului, în cazul unui parteneriat, se poate asigura de către toți partenerii în comun, fiecare în procentul corespunzător categoriei sale?

În Subsecțiunea 3.9: Finanțare, din Ghidul Solicitantului se precizează faptul că solicitantul trebuie să contribuie la valoarea totală eligibilă a proiectului propus cu un anumit procent, ce se constituie în contribuția solicitantului. Valoarea contribuţiei solicitantului și a partenerului, acolo unde este cazul, este stabilită conform valorilor din tabelul prezentat în ghidul solicitantului, varianta consolidată prin corrigendum-ul nr. 1.

Contribuția proprie a solicitantului, în cazul unui parteneriat, se poate asigura de către toți partenerii în comun, fiecare în procentul corespunzător bugetului estimat, sau de către liderul de parteneriat, în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă a contractului de finanțare.

 1. La ce se referă sintagma din cererea de finanțare, punctul 9: „În cadrul acestei cereri de proiecte vor fi finanțate doar proiecte naționale”? Tematica proiectului trebuie să abordeze o problemă de interes național?

Conform Subsecțiunii 3.1: Informații despre cererea de proiecte, din Ghidul Solicitantului:

„Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini ONG-urile și partenerii sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), atât din regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), cât și din regiunile mai puțin dezvoltate pentru a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor fi în concordanță cu măsurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP) și îndeplinesc condițiile stabilite în acest ghid.”

Prin urmare, proiectul trebuie să abordeze o problemă de interes național, cu impact național.

 1. La criteriul Relevanță, punctul 1.7 din Grila de evaluare tehnică și financiară, se menționează criteriile privind capacitatea tehnică și financiară a solicitantului. Sunt cele două criterii referitoare la proiectele cu finanțare nerambursabilă cumulative? Este necesar ca solicitantul și/sau partenerul să aibă un proiect finalizat și un al doilea proiect în implementare?

Un parteneriat în cadrul căruia doar Partenerul are un proiect cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice implementat (finalizat) este eligibil?

În Anexa III Grila evaluare tehnica si financiara CP2/2017  la Ghidul solicitantului pentru cererea de proiecte CP 2/2017, se precizează că, în privința experienței în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elvețiene) sau de împrumut din partea Instituțiilor Financiare Internaționale (IFI), se solicită ca:

 • solicitantul și/sau partenerii să aibă în implementare cel puțin 1 proiect (nu neapărat împreună);
 • solicitantul și/sau partenerii să fi implementat (finalizat) cel puțin 1 proiect (nu neapărat împreună.

Cele două condiții nu sunt cumulative.

Așadar, un parteneriat în cadrul căruia doar Solicitantul sau doar Partenerul are un proiect cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice implementat (finalizat) poate fi considerat eligibil.

 1. Cererea de finanțare face precizarea că acest apel va finanța doar proiecte naționale. Conform Ghidului CP2/2017, proiect național înseamnă „proiect care este atât în beneficiul regiunilor mai puțin dezvoltate, cât și al regiunii mai dezvoltate (București-Ilfov)”. Un proiect este considerat în beneficiul ambelor tipuri de regiuni dacă activitățile implementate se adresează unui grup țintă provenind din aceste regiuni? Există un număr minim de regiuni mai puțin dezvoltate care ar trebui adresate?

Nu există un număr minim de regiuni mai puțin dezvoltate care trebuie avute în vedere într-un proiect realizat în CP2/2017, însă trebuie să țineți cont că ceea ce se realizeaza prin proiect trebuie să aibă impact la nivel național.

 1. La Grupul țintă, ce se înțelege prin „reprezentanți ai ONG-urilor și reprezentanți ai partenerilor sociali”?

În cazul patronatelor care au ca membri societăți comerciale, din cine poate fi compus grupul tinta?

Prin „reprezentanți ai ONG-urilor” se înțelege: persoane care lucrează, în baza unui contract, pentru respectivul ONG sau voluntarii unui ONG (cu condiția să existe și să se prezinte documente justificative pentru demonstrarea relației de voluntariat dintre ONG și persoana fizică respectivă).

Parteneri sociali pot fi, conform Ghidului solicitantului, organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică. Așadar, reprezentanții acestora pot fi reprezentanții organizaţiilor sindicale, organizațiilor patronale, formelor de asociere ale acestora cu personalitate juridică.

 1. Prevederile Ghidului Solicitantului CP 2/2017 se completează cu prevederile altor ghiduri, de exemplu Ghidul Solicitantului Condiții Generale sau un ghid asemănător?

Prevederile Ghidului Solicitantului CP2/2017 nu se completează cu prevederile altor ghiduri.

 1. Solicitanții și partenerii eligibili, pentru a dovedi că au „competențele/atribuțiile necesare”, conform prevederilor Ghidului Solicitantului CP2/2017 pg. 12, este suficient ca aceste competențe/atribuții să fie prevăzute în actele de constituire/înființare în cadrul scopului, obiectivelor și activităților derulate de către solicitantul și partenerul respectiv sau trebuie să facă dovada competențelor/atribuțiilor și prin alte documente/acțiuni/activități?

Solicitantul/partenerul trebuie să depună la momentul transmiterii cererii de finanțare în vederea stabilirii eligibilității, documente de constituire/înființare/organizare și funcționare, din care să reiasă că acesta are competențe/atribuții necesare și dovedite în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului propus, doar în situația în care acesta nu este o autoritate sau o instituție publică.

 1. Există o valoare minimă și o valoare maximă a grupului țintă care poate participa la activitățile proiectului?

Conform Subsecțiunii 3.5: Eligibilitatea grupului țintă:

Grupul țintă trebuie să fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului depus. Problemele identificate la nivelul grupului țintă vor fi descrise în secțiunea 12 Justificare a cererii de finanțare.

În secțiunea 13 Grup țintă, din cererea de finanțare, grupul țintă care beneficiază direct de activitățile proiectului va fi exprimat numeric, defalcat în funcție de instituțiile/organizațiile din care provin.

Nu există prevăzute valori minime și maxime pentru acesta.

 1. Este obligatoriu ca cererea de finantare să se depună în sistemul MySMIS sau se poate depune în format fizic la AM POCA ?

Potrivit corrigendum-ului nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1), depunerea cererilor de finanțare se realizează exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2014, accesibil la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

 1. Un ONG poate aplica în calitate de unic solicitant în cadrul acestui apel de proiecte, sau trebuie să fie în parteneriat, în mod obligatoriu?

Nu este obligatoriu parteneriatul. Acesta ramane la latitudinea solicitantului, în funcție de ceea ce se dorește să se realize prin proiect.

 1. Există vreo prevedere sau vreo condiție cu privire la vechimea unui ONG (care sa fie ori solicitant, ori partener)?

Nu există vreo prevedere sau vreo condiție cu privire la vechimea unui ONG, fie acesta  solicitant, fie partener în cadrul unui proiect pentru care se depune cerere de finanțare pe CP2/2017.

 1. În cazul unui proiect în parteneriat, există vreo prevedere sau vreo condiție minimă în ceea ce privește numărul de parteneri în cadrul acestui apel de proiecte?

Nu există o restricție cu privire la numărul de parteneri, aceasta este strict la latitudinea solicitantului, în funcție de ceea ce se dorește a se realiza prin proiect.

 1. Conform anexei III – Grila de evaluare tehnică și financiară – CP 2 – 2017, la punctul 1.7 Experiența solicitantului și a partenerilor, este menționată următoarea afirmație:

„o  solicitantul și/sau partenerii au în implementare cel puțin 1 proiect (nu neapărat împreună)”.

Această afirmație face referire la faptul că în momentul de față, în prezent, solicitantul și/sau partenerii trebuie să aibă în derulare și în implementare un proiect, sau este suficient să aibă depus spre finanțare un proiect?

Nu este suficient ca solicitantul ori partenerul să aibă depus spre finanțare un proiect, ci  acesta trebuie să se facă dovada fie că a implementat un proiect, fie că are în implementare un proiect, cu precizarea ca valoarea totală a oricărui proiect implementat sau în implementare al solicitantului și/sau partenerilor (nu neapărat împreună) să fie mai mare decât valoarea proiectului pentru care se solicită finanțare.

 1. Referitor la Cererea de proiecte nr. CP2/2017, este eligibilă consultanța pentru elaborarea cererii de finanțare?

Cheltuielile pentru consultanță și expertiză pentru obținerea finanțării nerambursabile pot fi cheltuieli eligibile, cu respectarea condiției ca acestea să îndeplinească cumulativ condiţiile cu caracter general, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020,

condiții ce se regăsesc menționate în ghidul solicitantului.

Astfel, în Subsecțiunea 3.9: Finanțare, din Ghidul solicitantului, găsiți categoriile de cheltuieli eligibile.

 1. În implementarea proiectelor va funcționa mecanismul decontării cererilor de plată și cererilor de rambursare? Care este termenul limită de procesare a acestora? Se acordă prefinanțare?

În implementarea proiectelor depuse pe CP 2/2017 va funcționa mecanismul decontării cererilor de plată și cererilor de rambursare, conform graficelor estimative stabilite în documentația cererii de finanțare.

Informații detaliate cu privire la aceste întrebări se regăsesc în Ghidul beneficiarului, la acest link: http://poca.ro/cp-22017/1150/

Prefinanțarea pentru proiectele finanțate din POCA se acordă în conformitate cu prevederile art. 15 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

 1. Sunt eligibile cheltuielile cu servicii expertiză contabilă? Și dacă da, la ce categorie de cheltuieli trebuie incluse, în cazul în care serviciile vor fi folosite exclusiv pentru asigurarea contabilității pe proiect. Dacă se includ la categoria management de proiect, intră în procentul de 30% (salarii ale echipei de management) din bugetul total?

La secțiunea 3.8 – Resurse umane se precizează că “Echipa de management va avea în componență cel puțin 3 poziții obligatorii din partea solicitantului/liderului de parteneriat, respectiv manager de proiect, responsabil financiar și responsabil achiziții publice (în cazul proiectelor care au incluse proceduri de achiziții publice și/sau cumpărare directă) și/sau consilier juridic (în cazul proiectelor în care nu sunt incluse proceduri de achiziții publice și/sau cumpărare directă). Pozițiile obligatorii vor fi ocupate doar de persoane care sunt angajate în cadrul entității ce are calitatea de solicitant. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pozițiile obligatorii sunt destinate exclusiv liderului de parteneriat. Echipa de management a beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului poate include și asistent manager, specialist IT, expert comunicare, etc. în funcție de necesitățile identificate și de specificul proiectului, cu excepția funcțiilor administrative: secretar, șofer, magaziner, etc.

Membrii echipei vor avea roluri și sarcini/atribuții concrete, alocate în vederea implementării proiectului. În cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, atribuțiile membrilor echipei de management nu se vor suprapune!

La secțiunea Buget, se vor completa cheltuieli aferente managementului de proiect – cheltuieli salariale cu echipa de management proiect.

Coroborat cu aspectele menționate mai sus, trebuie să vă asigurați că atribuțiile rolurilor prevăzute în echipa de management nu se suprapun și toate cheltuielile cu echipa de management, cumulate, nu trebuie să depășească procentul de 30% stabilit în Ghid.

 1. Sunt eligibile cheltuielile cu servicii de medicina muncii și Sănătate şi securitate în muncă pentru angajații proiectului? Și dacă da, la ce categorie de cheltuieli se bugetează?

Nu, acest tip de cheltuieli nu sunt eligibile.

 1. În cadrul indicatorilor de rezultat și de realizare, la aplicarea procentelor aferente tipului de regiune, valoarea indicatorilor dă cu virgulă. Valoarea acestora se rotunjește pentru a obține numere întregi, ținând cont de natura indicatorilor?

Da, valoarea se rotunjește.

 1. În cadrul secțiunii „Resurse umane” se solicită menționarea numai a pozițiilor din echipa de management. Este necesară introducerea și a celorlalți experți din echipa de impelementare?

Subsecțiunea 3.8 Resurse umane face referire la membrii echipei de management. Dacă,  pe lângă aceste poziții, pentru realizarea anumitor rezultate din proiect, sunt implicați și alți experți, aceștia pot fi menționați (fără a fi nominalizați, ci doar ca atribuții și cerințe) în secțiunea Activități previzionate, iar în secțiunea Buget vor fi detaliate în mod obligatoriu toate costurile pentru fiecare dintre acești experți.

 1. Activitățile de formare de care pot beneficia reprezentanții ONG-urilor trebuie să fie exclusiv cursuri autorizate ANC (de calificare, perfecționare sau specializare) sau pot fi și activități de instruire care nu se finalizează cu certificat ANC, dar răspund nevoilor identificate și sprijină îndeplinirea obiectivelor proiectului?

Nu este obligatoriu ca aceste cursuri/ instruiri sa fie acreditate/autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), însă este necesar ca furnizorul de formare și/sau personalul pus la dispoziție de acesta care efectuează formarea trebuie să aibă competențe în domeniul pentru care prestează activitatea de formare din proiect.

 1. Care sunt cerințele pentru un „proiect național”? Se au în vedere doar rezultatele în termeni de politici alternative, care desigur ar avea impact național, sau sunt și cerințe legate de județele/ regiunile de unde provin ONG-urile beneficiare? Sau sunt alte condiții de îndeplinit?

Conform definiției din Ghidul solicitantului, proiect cu acoperire naţională (proiect național) reprezintă un proiect care este atât în beneficiul regiunilor mai puțin dezvoltate, cât și al regiunii mai dezvoltate (București-Ilfov). Prin urmare, trebuie să se țină cont că ceea ce se realizează prin proiect trebuie să aibă impact la nivel național, să abordeze o problemă de interes/cu impact național.

 1. Ce presupune „Rezultat proiect 3 – politică publică alternativă în domeniul „X” promovată și acceptată”?

Prin politică publică alternativă în domeniul „X” promovată și acceptată se înțelege: un raspuns pozitiv din partea autorității publice centrale responsabile de domeniul respectiv (de exemplu, printr-o adresă scrisă, asumată de reprezentantul legal al instituției).

 1. Este eligibil angajarea unui expert pe termen scurt din Uniunea Europeană, care să se implice într-o activitate de formare? (aceasta ar presupune să se bugeteze deplasarea, cazarea și masa și eventual o sumă pentru consultanță)

Da, angajarea unui expert pe termen scurt din Uniunea Europeană, care să se implice într-o activitate de formare reprezintă o cheltuială eligibilă.

În Subsecțiunea 3.9: Finanțare, din Ghidul solicitantului CP2/2017, regăsiți categoriile de cheltuieli eligibile.

 1. Care este legislația aplicabilă achizițiilor publice ce vor fi derulate în cadrul proiectelor POCA de către un beneficiar privat, respectiv de un ONG?

În cadrul POCA sunt eligibile cheltuielile efectuate începând cu 1.01.2014.

Pentru cheltuielile efectuate înainte de 8.08.2016, data intrării în vigoare a Ordinului nr. 1284/2016, s-au aplicat prevederile Ordinului nr. 427/2007.

Pentru cheltuielile efectuate după data de 8.08.2016, se aplică prevederile Ordinului nr. 1284/2016.

 1. Referitor la indicatorul 5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare, prin personal se înțelege doar personalul angajat sau și personalul voluntar din cadrul ONG-urilor?

Sintagma „personal din ONG-uri” poate include atat personalul angajat, cât și membrii și/sau voluntarii unui ONG, cu condiția, ca pentru aceștia din urmă, să existe și să se prezinte documente justificative pentru demonstrarea relației de voluntariat dintre ONG și persoana fizică respectivă, la momentul depunerii cererilor de rambursare pentru cheltuielile efectuate.

 1. În Capitolul 3.2.2: Rezultatele POCA, se precizează că rezultatele aşteptate ale POCA sunt următoarele:

R10: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;

R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Partenerii sociali nu trebuie să propuna alternative la politicile publice?

 

Conform Ghidului solicitantului ONG-urile și/sau partenerii sociali, urmare a sprijinului direct în cadrul operațiunilor finanțate în contextul obiectivului specific 1.1, formulează și promovează propuneri alternative la politicile publice guvernamentale, aşa cum rezultă din definiţia indicatorului de rezultat 5S6 “ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern – Indicatorul reprezintă numărul de ONG-uri și/sau parteneri sociali, care, urmare a sprijinului direct în cadrul operațiunilor finanțate în contextul obiectivului specific 1.1, formulează și promovează propuneri alternative la politicile publice guvernamentale”.

Așadar, prin acest apel, atât ONG-urile, cât și partenerii sociali vor formula și promova propuneri alternative la politicile publice guvernamentale, iar acest aspect va fi reflectat și cuantificat în indicatori.

 1. O institutie publică centrală dorește să aibă calitate de partener în 2 proiecte, depuse de solicitanți ONG diferiți. Este posibil și eligibil să participe în cadrul aceluiași apel în 2 parteneriate?

În cadrul acestei cereri de proiecte, ONG-urile/partenerii sociali pot depune o singură cerere de finanțare, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener.

Autoritățile și instituțiile publice centrale pot participa, în calitate de parteneri, în una sau mai multe cereri de finantare din cadrul CP2/2017 cu respectarea tuturor condițiilor prezentate în Ghidul Solicitantului.

Eligibilitatea partenerului/partenerilor va fi analizată de AM în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, iar oportunitatea parteneriatului va fi analizată de AM în etapa de evaluare tehnică și financiară.

 1. Există valori minime obligatorii pentru un proiect cu privire la indicatorii de program de realizare și de rezultat? Se va efectua diferențiere cantitativă în evaluarea proiectelor în funcție de dimensiunea indicatorilor?

Nu există valori minime obligatorii pentru un proiect cu privire la indicatorii de program de realizare și de rezultat. Conform Ghidului, fiecare proiect propus trebuie să contribuie cel puțin la un indicator de program, de realizare și de rezultat, altul decât cel care vizează partea de formare. Evaluarea Cererilor de finanțare se va face conform Grilei de evaluare pentru Cererea de proiecte CP2/2017.

 1. Există un număr minim obligatoriu de politici publice ce trebuie enunțate și acceptate în cadrul unui proiect?

Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini ONG-urile și partenerii sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), atât din regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), cât și din regiunile mai puțin dezvoltate pentru a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Ghidul nu prevede un număr minim sau maxim obligatoriu de politici publice ce trebuie elaborate și acceptate în cadrul unui proiect.

 1. Având în vedere precizarea „În cadrul acestei cereri de proiecte, ONG-urile/partenerii sociali pot depune o singură cerere de finanțare, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener “, o entitate juridică poate fi Lider într-un proiect și Partener în alt proiect ?

În cadrul acestei cereri de proiecte, ONG-urile/partenerii sociali pot depune o singură cerere de finanțare, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener”, prin urmare, un ONG nu poate fi solicitant/Lider într-un proiect și Partener în alt proiect, în cadrul aceleiași cereri de proiecte.