Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție

1.     Lista partenerilor eligibili pe CP3/2017 este exhaustivă sau orientativă?

Atât lista solicitanților eligibili, cât și lista partenerilor eligibili pe CP 3/2017 sunt liste exhaustive, așadar solicitantul/ partenererul/partenerii trebuie să provină dintre entitățile menționate în aceste liste.

Conform Subsecțiunii 3.3 – Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor, din Ghidul solicitantului:

Solicitanți eligibili în cadrul acestei cereri de proiecte sunt:

= Ministerul Justiției;
= Consiliul Superior al Magistraturii;
= Institutul Național al Magistraturii;
= Școala Națională de Grefieri;
= Ministerul Public;
= Uniunea Națională a Barourilor din România;
= Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
= Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
= Consiliul de Mediere;
= Camera de Comerț și Industrie a României – Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional;
= Asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției;
= ONG-uri cu activitate în domeniul justiției.

Parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de proiecte sunt:

= Instituții din sistemul judiciar;
= Autorități ale administrației publice centrale;
= ONG-uri;
= Instituții de învățământ superior acreditate;
= Academia Română.

Solicitanții și parteneri eligibili sunt doar instituțiile/organismele care au competențele/atribuțiile necesare și dovedite (conform documentelor de constituire/înființare/organizare și funcționare) în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului propus.

Solicitantul/partenerul trebuie să depună la momentul transmiterii cererii de finanțare în vederea stabilirii eligibilității, documente de constituire/înființare/organizare și funcționare, din care să reiasă că acesta are competențe/atribuții necesare și dovedite în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului propus, doar în situația în care acesta nu este o autoritate sau o instituție publică.

Eligibilitatea partenerului/partenerilor va fi analizată de AM în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, iar oportunitatea parteneriatului va fi analizată de AM în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Respectarea prevederilor legale incidente în ceea ce privește selecția partenerilor privați va fi analizată de AM în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, iar oportunitatea parteneriatului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

 

2.     Referitor la localizarea proiectului, sunt eligibile proiectele implementate doar la nivelul unei regiuni de dezvoltare?

Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție în beneficiul ambelor categorii de regiuni.

Prin urmare, indiferent de locul de implementare al proiectului, rezultatul/rezultatele acestuia trebuie să fie aplicabil/cu impact la nivel național.

 

3.     Care sunt criteriile de eligibilitate ale solicitantului și partenerilor în cadrul CP3?

Aceste criterii sunt precizate la Subsecțiunea 3.3: Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor, din Ghidul solicitantului CP3/2017, cu modificările și completările aduse prin Corrigendum-ul nr. 1, accesibile pe link-ul:  http://poca.ro/cp-32017/1172/.

 

4.     S-a renunțat la fișa de proiect și se depune direct cererea de finanțare, în cazul CP3/2017?

Programul Operațional Capacitate Administrativă, în secțiunile 2.A.6.2 Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor din cadrul axelor prioritare 1 și 2, stabilește că AM POCA va aplica, în procesul de evaluare și selecție, două mecanisme prin care gestionează solicitările de finanțare din POCA, competitiv și non-competitiv.

În cadrul mecanismului competitiv, AM POCA lansează o cerere de proiecte prin care stabilește reguli de elaborare și depunere a proiectelor și prezintă etapele de verificare, evaluare și selecție pe care le vor parcurge după depunere. Aceste etape sunt descrise în metodologia aprobată în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POCA.

Prin urmare, pentru cererea de proiecte CP3/2017 se aplică mecanismul competitiv, în această situație, se depune direct cererea de finanțare.

 

5.     De unde se pot descărca documentele tipizate necesare depunerii unui proiect pe CP3/2017?

Toate documentele în vederea depunerii proiectului pot fi accesate la următorul link:

http://poca.ro/cp-32017/1172/

Vă precizăm că, în vederea elaborării cererii de finanțare aferente CP 2/2017, este necesar să consultați Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1).

Potrivit corrigendum-ului menționat, depunerea cererilor de finanțare se realizează exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2014, accesibil la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.