1. Ce sume sunt alocate pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă  2014-2020 (POCA)?

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.

 1. Ce finanțează POCA?

Programul operațional finanțează următoarele tipuri de actiuni:

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central;
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației;
 • Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilităţilor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv decidenți politici);
 • Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane;
 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice;
 • Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției;
 • Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri;
 • Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice;
 • Îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții și asigurarea executării corecte a contractelor;
 • Dezvoltarea abilităţilor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv decidenți politici);
 • Planificare strategică, financiară, instrumente, procese de management la nivel local;
 • Susținerea ONG și a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic);
 • Creșterea transparenței în administrația publică;
 • Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern);
 • Capacitate administrativă de a preveni și a reduce corupția;
 • Educație anticorupție;
 • Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar, elaborarea de materiale suport pentru formare, conferințe, seminarii, stagii;
 • Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei juridice;
 • Campanii de informare, educație juridică, conștientizare, ghiduri/materiale informative, strategii de comunicare, sondaje/analize;
 • Diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului;
 • Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor;
 • Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești;
 • Sporirea transparenței, eticii și integrității la nivelul sistemului judiciar şi a altor profesii asociate actului de justiţie.
 1. Care sunt condiţiile de eligibilitate pentru a solicita finanțare?

Comitetul de monitorizare al POCA a aprobat următoarele criterii de eligibilitate a solicitantului și a proiectelor, cu caracter eliminatoriu:

 • Solicitantul și Partenerii săi (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul solicitantului?
 • Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial, respectiv anumite activități din proiect) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elvețiene) sau din partea instituțiilor financiare internaționale (dublă finanțare)?
 • Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013)?
 • Proiectul se încadrează în programul operațional, conform specificului de finanțare stabilit în Ghidul solicitantului?
 • Grupul ţintă este eligibil?
 • Valoarea proiectului, contribuţia financiară solicitată și durata acestuia se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului?
 • Proiectul cuprinde activitățile obligatorii?
 • Echipa de management a proiectului respectă componența minimă obligatorie?
 • Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate?
 • Proiectul cuprinde modulele obligatorii de dezvoltare durabilă și de promovare a egalității de șanse și nediscriminare?
 1. Care sunt beneficiarii eligibili în cadrul POCA?

Categoriile de beneficiari eligibili sunt definiți la nivelul fiecărui obiectiv specific (OS) din structura PO CA 2014 – 2020, după cum urmează:

 • OS 1.1        
  • autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR
  • autorități administrative autonome
  • ONG, parteneri sociali
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română

 

 • OS 1.2
  • autorități și instituții publice centrale conform SCAP
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română
 • OS 1.3
  • CSM, IJ, ICCJ, PICCJ, DNA, DIICOT, SNG, INM; instanțe, parchete; MJ, instituții din subordine/coordonare: ONPCCRC, ANP, DNP, ONRC, INEC, ANC.

 

 • OS 1.4
  • personal din autoritățile și instituțiile publice
  • decidenți politici

 

 • OS 2.1
  • autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor;
  • ONG, parteneri sociali;
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română;
  • autorități și instituții publice locale beneficiare ITI
 • OS 2.2
  • autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP[1] și locale de la nivelul județelor și municipiilor;
  • autorități administrative autonome;
  • ONG, parteneri sociali;
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română;
  • autorități și instituții publice locale beneficiare ITI
 • OS 2.3

Instituțiile din sistemul judiciar:

 • instituțiile centrale: Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Școala Națională de Grefieri, Institutul Național al Magistraturii;
 • instanțele de judecată și parchetele;
 • Ministerul Justiției și instituțiile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Justiției: Oficiul National de Prevenire a Criminalității și de Cooperare Pentru Recuperarea Creanțelor, Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Națională de Probațiune, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Expertize Criminalistice, Autoritatea Națională pentru Cetățenie.
 • Organisme și asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției (ex. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Consiliul de Mediere, asociațiile profesionale ale magistraților, mediatorilor etc.).
 • Societatea civilă
 • Instituții de învățământ superior acreditate.
 • Academia Română.
 • Instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale
 1. Regiile Autonome ce funcționează conform legii 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome pot fi eligibile în cadrul POCA 2014-2020?

Regiile autonome precum și toate companiile comerciale la care statul, unitățile administrativ – teritoriale, instituțiile publice dețin, singure sau împreună capital social, nu sunt beneficiari eligibili în cadrul POCA 2014-2020.

 1. SRL și SA pot fi eligibile pe PO CA în calitate de beneficiar/partener?

SRL și SA nu sunt eligibile pe PO CA în calitate de beneficiar/partener

7.Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză menționate în Ghidurile Solicitantului se referă și la cheltuieli de consultanță legate de realizarea fișei de proiect și cererii de finanțare în vederea depunerii acestora spre evaluare? Se acceptă colaborarea cu firme sau persoane fizice autorizate (PFA) specializate pe acest domeniu?

Cheltuielile de consultanță legate de realizarea fișei de proiect și a cererii de finanțare se încadrează în capitolul de Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză  și pot face obiectul unui contract încheiat cu o firmă de consultanță/PFA specializate în acest domeniu, cu respectarea prevederilor legale incidente.

Nu au fost stabilite limite valorice/procentuale  pentru acest tip de cheltuieli, însă acestea trebuie bugetate/efectuate în sensul respectării principiului privind utilizarea eficientă și eficace a fondurilor alocate.

De asemenea, pentru a stabili rezonabilitatea costurilor estimate și pentru susținerea acestora, solicitantul trebuie să transmită oferte de preț pentru acest serviciu.

 1. Partenerul poate avea același tip de cheltuieli și se supune aceluiași regim al finanțării?

Cheltuielile eligibile sunt valabile atât pentru beneficiar, cât și pentru partener. Cota contribuției proprii va fi stabilită la nivelul fiecărui ghid al solicitantului și va fi în conformitate cu actele normative ce reglementează gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării naționale.

Partenerul nu poate fi responsabil pentru mai mult de 50% din activități.

 1. Există valori maxime și minime ce pot fi avute în vedere la depunerea unui proiect în cadrul cererii de proiecte PO CA 2014-2020?

Acest tip de informație este prevăzut în cuprinsul ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte respective.

 1. Care este diferența între o cerere de proiecte competitivă (CP) și o cerere de proiecte non-competitivă(IP)?

Programul Operațional Capacitate Administrativă, în secțiunile 2.A.6.2 Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor din cadrul axelor prioritare 1 și 2, stabilește că AM POCA va aplica, în procesul de evaluare și selecție, două mecanisme prin care gestionează solicitările de finanțare din POCA, competitiv și non-competitiv.

 • În cadrul mecanismului competitiv, AM POCA lansează o cerere de proiecte prin care stabilește reguli de elaborare și depunere a proiectelor și prezintă etapele de verificare, evaluare și selecție pe care le vor parcurge după depunere. Aceste etape sunt descrise în metodologia aprobată în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POCA.
 • În cadrul mecanismului non-competitiv solicitanții vor depune, într-o primă etapă, o fișă de proiect ce va fi analizată pe baza următoarelor criterii:
 • legătura clară și contribuția la realizarea obiectivelor specifice, rezultatelor și a indicatorilor programului;
 • legătura clară cu SCAP, SMBR, și celelalte strategii care fundamentează intervențiile POCA și strategiile/măsurile condiționalități ex-ante;
 • beneficiarul este instituție publică, ce are competențe și obligații ce derivă din acte normative sau alte documente strategice de a reglementa, coordona, monitoriza și implementa ideea de proiect;
 • legătura clară între grupul țintă, schimbarea propusă și modalitate de implementare a ideii de proiect;
 • respectarea cerințelor formale menționate în ghidul solicitantului;
 • tipul de intervenție / proiectul propus nu ar putea face obiectul mecanismului competitiv.

Dacă fișa de proiect va fi aprobată, AM POCA va urmări dezvoltarea ei într-un proiect (cerere de finanțare) ce poate fi depus ulterior în cadrul aceleași cereri de proiecte. Proiectele (cererile de finanțare) vor parcurge aceleași etape de verificare, evaluare și selecție ca și cele depuse în cadrul mecanismului competitiv.

Totodată, proiectelor non-competitive li se vor aplica și alte reguli speciale:

 • În etapa de evaluare: se solicită cerințe specifice de ocupare a posturilor aferente echipei de implementare și schema relațională a echipei cu structurile suport;
 • În etapa de contractare: se solicită existența, la nivelul beneficiarului, a unei proceduri interne de derulare a achizițiilor publice aferente proiectelor finanțate din POCA în care să fie incluse termene și responsabilități clare pentru fiecare structură suport, asumată la nivelul ordonatorului de credite.
 • În etapa de implementare:
 • Plan de acțiune – se solicită, la încheierea contractului de finanțare, un plan de acțiune care să cuprindă: activități, termene clare, responsabili/structuri implicate – asumat de către reprezentantul legal, echipa de implementare a proiectului și coordonatorii structurilor suport;
 • AM POCA solicită transmiterea, pe lângă rapoartele tehnice de progres trimestriale, a unui plan de progres lunar care va cuprinde, detaliat, activitățile, stadiul realizării acestora, întârzierile și justificările, precum și modalități de recuperare a acestora;
 • Prevederi contractuale clare, cu obligații și sancțiuni în situația nedemarării, în termenele asumate, din vina exclusivă a beneficiarului, a principalelor activități ale proiectului și întrunirea Comitetului de Monitorizare ori de câte ori se impune analizarea în profunzime a stadiului implementării unui astfel de proiect.
 • AM POCA va realiza evaluări externe ale proiectelor finanțate în cadrul mecanismului non-competitiv, iar rezultatele acestora vor fi prezentate în cadrul reuniunilor Comitetului de monitorizare a POCA.
 1. Asistența acordată de Autoritatea de Management (AM) în dezvoltarea cererilor de finanțare, în cadrul cererilor de proiecte non-competitive, este un pas obligatoriu pentru depunerea cererii de finanțare?

Asistența acordată de AM în dezvoltarea cererilor de finanțare nu va condiționa elaborarea și depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare, în termenele stabilite în cadrul ghidului solicitantului. Asistența acordată de AM este opțională pentru beneficiar și reprezintă urmărirea procesului de dezvoltare a cererii de finanțare. Cu toate acestea, depunerea unei fișe de proiect și aprobarea ei de către AM sunt etape premergătoare și care condiționează depunerea unei cereri de finanțare.

 1. Solicitanții pot include în cererile de finanțare alte tipuri de acțiuni decât cele enumerate în Ghidul solicitantului?

Tipurile de acțiuni prezentate în ghidul solicitantului sunt preluate din programul operațional aprobat de Comisia Europeană. Beneficiarul are posibilitatea, în măsura în care enumerarea nu este acoperitoare, să includă activități suplimentare, care să fie direct legate de atingerea rezultatelor și indicatorilor stabiliți la nivelul proiectului.

 1. Care este perioada de evaluare tehnică și financiară a proiectelor?

Etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv completarea grilei de evaluare tehnică și financiară, se desfăşoară pe o perioadă de 5 zile lucrătoare de la data numirii evaluatorilor pentru respectiva cerere de finanţare. Procesul de evaluare tehnică şi financiară se finalizează după analizarea cererii de finanțare și a clarificărilor transmise de solicitant, acolo unde este cazul, în termen de 35 de zile lucrătoare (fără contestații). Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 10 de zile (lucrătoare) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 10 de zile, contestatarul va fi anunțat, în scris, asupra termenului de soluţionare, dar care nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

 1. Care sunt condițiile de eligibilitate pentru cheltuielile cu deplasarea experților?

Referitor la eligibilitatea cheltuielilor aferente cazării și transportului pentru experții cooptați pentru realizarea activităților proiectului precum și a personalului de la nivel local care participă la ședințe de lucru, sau alte persoane relevante din perspectiva activităților proiectului, precizăm faptul că aceste cheltuieli au fost introduse în lista de cheltuieli eligibile și pot fi bugetate și în cadrul capitolului bugetar 4 Cheltuieli cu deplasarea, pentru cazul în care decontarea acestor cheltuieli se face individual sau în cadrul capitolului bugetar 12  Cheltuieli pentru  organizarea/participarea la evenimente, pentru cazul în care aceste cheltuieli fac obiectul unui contract de servicii.

În cazul în care plătitorul de venit (angajatorul), suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit (persoana contractată), atunci, în conformitate cu prevederile Codului fiscal (art. 7 alin. (1) pct. 2.1 lit c din Codul fiscal) în vigoare, activitatea desfășurată de beneficiarul de venit este o activitate dependentă, respectiv este o activitate desfăşurată într-o relaţie de angajare.

În concluzie, în cazul în care vor fi asigurate aceste cheltuieli de către angajator, activitatea va fi reconsiderată ca activitate dependentă, iar venitul obținut va fi supus taxelor și impozitelor aferente venitului obținut prin contract individual de muncă, fiind asimilat veniturilor salariale. Pentru a nu fi considerată activitate dependentă, este necesar ca onorariile experților cooptați să includă și cheltuielile aferente deplasării.

 1. Ce reprezintă proiectele cu acoperire națională (proiecte naționale) ce pot fi depuse în cadrul PO CA?

Proiectele cu acoperire națională (proiectele naționale) sunt proiectele care sunt în beneficiul atât al regiunii mai dezvoltate (B-IF), cât și al regiunii/regiunilor mai puțin dezvoltate.

 1. Când se aplică și cum se calculează pro-rata la nivelul PO CA?

Pro rata se aplică pentru proiectele cu acoperire națională (proiectele naționale), iar la stabilirea surselor de finanțare a proiectului se va avea în vedere Metodologia de calcul a pro ratei, astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltată,
  • FSE: finanţarea acordată reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea eligibilă a proiectului, procentul corespunzător regiunii (19,36%) și rata de cofinanțare aferentă, de maxim 80%
 • pentru regiunea mai puțin dezvoltată,
  • FSE: finanţarea acordată reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea eligibilă a proiectului, procentul corespunzător regiunii (80,64%) și rata de cofinanțare aferentă, de maxim 85% (informații detaliate de calcul în secțiunea Bugetul proiectului – Excel – din cererea de finanțare).
 1. De unde pot fi obținute informații cu privire la lansarea cererilor de proiecte în cadrul PO CA?

În ceea ce privește lansarea cererilor de proiecte în cadrul PO CA, acestea sunt prezentate în Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte, document publicat pe site-ul autorității de management, www.poca.ro, și care se actualizează trimestrial. Calendarul poate fi consultant la acest link: http://poca.ro/calendar-lansari/

 1. Care este procentul cofinanțării pentru beneficiarii asociații, fundații, universități, organizații sindicale și patronale în cazul cererilor de proiecte pe PO CA?

Conform Instrucțiunii nr.4 a Ministerului Fondurilor Europene privind stabilirea cofinanțării pentru beneficiarii asociații, fundații, universități, organizații sindicale și patronale, în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă din FEDR și FSE, pentru beneficiarii:

 • asociații și fundații, care sunt înființate și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
 • universități, în înțelesul prevederilor Legii nr.1/2011 a educației naționale,
 • organizații sindicale și patronale, care-și desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr.62/2011,

procentul cofinanțării este stabilit la un nivel maxim de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectelor finanțate prin programele operaționale.

 1. Ce se înțelege prin sintagma „parteneri sociali”?

În înțelesul Legii 62/2011, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) parteneri sociali — sindicate sau organizații sindicale, angajatori ori organizații patronale, precum și reprezentanții autorităților administrației publice, care interacționează în procesul de dialog social.