Luni, 17 septembrie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/354/1/3 (IP10/2018) „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar”.

 

AMPOCA anunță completarea paragrafului din Subsecțiunea 3.1: Informații despre cererea de proiecte din Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte IP 10/2018, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4528/16.04.2018:

Scopul acestui apel este de a susține unele măsuri incluse în direcțiile de acțiune: A. eficientizarea justiției ca serviciu public și B. consolidarea instituțională a sistemului judiciar ale Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Măsurile care vor fi sprijinite prin acest apel și care sunt detaliate în Planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar sunt următoarele: 

Cod Măsura din Planul de acțiuni al Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015 – 2020
A.1.2 Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar
A.1.3. Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel interinstituţional (MJ-CSM-MP-ICCJ) prin noul ECRIS V pentru a deveni un instrument suport pentru luarea deciziilor de management strategic (inclusiv cu elementele de prognoză)

Integrarea statisticii judiciare în componenta de date deschise a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă

A.1.4. Elaborarea unei analize naționale de risc privind formele grave de criminalitate pentru fundamentarea politicilor în materie penală
A.3.1. Optimizarea managementului instanțelor şi parchetelor prin:

-analiza sarcinilor administrative ale conducerii acestora care ar putea fi transferate către alte categorii de personal și îmbunătățirea cadrului normativ privind atribuţiile colegiilor de conducere şi ale factorilor de decizie din instanţe şi parchete.

 -dezvoltarea unui modul de management organizational strategic pentru curţile de apel şi tribunale si parchetele de pe langa acestea;

-întocmirea unei metodologii de elaborarea a planului de management integrat;

-formarea profesională unitară a persoanelor cu funcţie de conducere, inclusiv manageri economici, la nivelul curţilor de apel si a tribunalelor si a parchetelor de pe langa acestea cu privire la modulul de management organizational strategic;

– elaborarea si implementarea de către fiecare curte de apel si a parchetelor de pe langa acestea a unui plan de management integrat.

– dezvoltarea unui mecanism de analiza si monitorizare in cadrul CSM a modului de implementare a managementului strategic integrat la nivelul curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestuia

A.3.10. Elaborarea şi adoptarea unui document strategic de dezvoltare a resurse umane la nivelul instanțelor și parchetelor (2016-2020), precum și evaluarea acesteia
A.3.11. Elaborarea unei metodologii de calcul adecvat privind volumul optim de activitate al procurorilor si judecatorilor
A.3.15. Dezvoltarea și punerea în funcțiune a ECRIS V, precum și formarea personalului care gestionează și utilizează aplicația
A.5.7. Elaborarea unui „Ghid explicativ al Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare” și diseminarea lui prin organizarea de seminarii și ateliere de lucru cu judecători / experţi tehnici judiciari / personalul birourilor locale din cadrul tribunalelor ale MJ-SPJC.
B.1.2. Inițierea dezvoltarea și operaționalizarea unui sistem de testare şi asistenţă psihologică a magistraților.
B.1.5. Elaborarea unei analize a măsurii în care magistrații și conducerea instanțelor și parchetelor au fost degrevați/degrevate ca urmare a implementării cadrului normativ modificat și completat.
B.2.1. Dezvoltarea profesională și a abilităților manageriale ale personalului din cadrul CSM, precum şi asigurarea echipamentelor IT necesare bunei desfăşurări a activităţii CSM.
B.2.5. Consolidarea capacităţii administrative a Inspecţiei Judiciare prin:

– formare profesionala;

– dezvoltarea modului ECRIS destinat inspecției judiciare

– dezvoltare de instrumente de comunicare și performanță.

–  dezvoltarea aplicației IJ

B.3.1. Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din MJ și  instruirea/specializarea personalului în domenii specifice statisticii judiciare
B.3.2. Creșterea capacității MJ de monitorizare și relaționare cu reprezentanții profesiilor juridice organizate în mod autonom şi organismele specializate ale acestora (UNBR, UNEJ, CM, UNNPR, reprezentanți ai traducătorilor, experților judiciari).

Efectuarea unei analize a cadrului legislativ și instituțional pentru relația MJ- profesii juridice organizate în mod autonom, în vederea identificării ariilor de îmbunătățire.

B.3.9. Consolidarea sistemului de probațiune prin instrumente de management la dispoziția serviciilor teritoriale, modul IT de administrare şi prelucrare a datelor privind cazurile aflate în evidenţele serviciilor de probaţiune, precum și formarea personalului.
B.3.20. Eficientizarea activității de expertiză criminalistică, prin adoptarea legislaţiei secundare și terțiare în vederea liberalizării profesiei de expert criminalist autorizat
B.3.27. Asigurarea resurselor umane și formarea profesională a acestora prin:

– Dezvoltarea competențelor personalului din sistemul penitenciar

B.3.36 Amenajarea spațiilor alocate pentru servere și alte echipamente de tip SIC ale MJ
B.3.40. Consolidarea MP-DIICOT prin modernizarea sistemului informatic, formare și elaborare de instrumente (structură centrală și pilotare pentru extindere la nivel național)

Intarirea capacitatii de analiza și procesare a datelor în cauzele complexe

întarirea capacitatii DIICOT de analiza si procesare a probelor relevate în mediu electronic prin organizarea de cursuri de instruire

B.3.41. Operaționalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigațiilor financiare afectate urmăririi, identificării si sechestrării produsului infracțiunii, în cadrul DIICOT, format din specialiști proprii și ofițeri de poliție judiciară detașați în cadrul DIICOT.
B.3.43. Dezvoltarea capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie inclusiv prin perfecționarea sistemului informatic actual

Toate celelalte prevederi din ghidul solicitantului rămân neschimbate.

Pentru detalii click aici.