Vineri, 20 iulie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 8/2018 (pentru regiunea mai dezvoltată)

„Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel:POCA/405/2/3/Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia,

= Titlu: CP 8/2018 pentru regiunea mai dezvoltată – „Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor”.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, se pot depune proiecte cu încadrarea în Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, aferente POCA, și cu respectarea, în totalitate, a prevederilor Ghidului solicitantului .

Rezultatul așteptat al POCA la care proiectele ce sunt depuse în cadrul acestui apel trebuie să contribuie este următorul: Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor.

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul competitiv și are o alocare financiară eligibilă de 8.000.000 lei.

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel:

» Asociații, uniuni și alte tipuri de organizații profesionale cu activitate în domeniul justiției;

» ONG-uri care urmăresc promovarea și apărarea drepturilor omului, consolidarea statului de drept, întărirea respectului față de aplicarea legii, creșterea credibilității actului de justiție, facilitarea accesului cetățenilor la justiție, promovarea și derularea unor campanii de informare în domeniul justiției, promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor sau altele care pot contribui la realizarea activităților enumerate în capitolul 3.2.4, paragraful A, din cadrul Ghidului Solicitantului;

» Unităţi administrativ-teritoriale din regiunea mai dezvoltată, organizate la nivel de comună, oraș, municipiu.

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 24 septembrie 2018, ora 17.00.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanţare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP8/2018 pentru regiunea mai dezvoltată : „Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor ”, împreună cu anexele acestuia:

» Anexa nr. 1 – Instrucţiune de completare a cererii de finanţare;

» Anexa nr. 2 – Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare;

» Anexa nr. 3 – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

» Anexa nr. 4 – Criterii de evaluare tehnică și financiară;

» Anexa nr. 5 – Documente aferente etapei de contractare.

Descarcă lista răspunsurilor oferite de AM POCA la întrebările primite în cadrul CP 8/2018 – click aici.

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro!