La a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), care a avut loc joi, 26 mai 2016 la București, au fost prezentate Raportul Anual de Implementare a programului pentru perioada 2014-2015,  stadiul implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP), stadiul îndeplinirii condiționalităților, cât și stadiul dezvoltării aplicațiilor informatice MySMIS2014 și SMIS2014+.

Doamna Carmen Dobrotă, șeful Autorității de Management pentru POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a prezentat stadiul implementării programului. Până la această dată au fost lansate două apeluri de proiecte, pentru Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, și Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. La 30 aprilie 2016 erau semnate 14 contracte și 4 ordine de finanțare, în cadrul primului apel de cereri de proiecte, care vizează susținerea măsurilor din SCAP, precum și sprijinirea entităților care au responsabilități în indeplinirea  condiționalităților ex-ante. În cadrul celui de-al doilea apel au fost depuse 4 cereri de finanțare, care se află în diverse etape ale procesului de evaluare.

Reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru, Dragoș Negoiță, a prezentat stadiul implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, precizând că, în ceea ce privește planificarea strategică, există un proiect depus pe POCA, prin care Cancelaria își propune să dezvolte un sistem de evidență a strategiilor elaborate în România și a modului în care acestea se coordonează între ele.

Stadiul dezvoltării aplicațiilor informatice MySMIS2014 și SMIS2014+ a fost subiectul abordat de Dragoș Vlad, reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene. Acesta a explicat ce avantaje aduc aceste aplicații informatice: ”Renunțarea la depunerea pe hârtie a oricărui document, ceea ce duce la debirocratizarea procesului de depunere, realizarea unor calcule automate în sistem, eliminarea încărcării la nivel de autoritate de management, generată de introducerea unui volum mare de informații în sistemul informatic, prevenirea neregulilor încă din faza incipientă”.

Alte subiecte pe agenda întâlnirii au fost Ghidul privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA și Ghidul metodologic privind mecanismul de abordare a principiilor orizontale la nivelul AM POCA.

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, gestionat de MDRAP în calitate de Autoritate de Management, a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 25 februarie 2015. Alocarea financiară a programului din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Prin POCA vor putea obține finanțare autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă este o  structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional.

POCA 2014-2020 este continuatorul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013. PODCA 2007-2013 a avut o alocare financiară de 208 milioane euro FSE, iar, în prezent, acesta înregistrează un grad de absorbţie de 93,37%.

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP) reprezintă condiționalitate ex-ante,  a fost elaborată în contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014-2020  și aprobată prin H.G. 909/2014

Aplicațiile informatice MySMIS2014 și SMIS2014+

Pentru a veni în întâmpinarea regulamentelor comunitare, pentru perioada de programare 2014 – 2020, România, în calitate de Stat Membru, are în vedere dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic unitar intitulat SMIS2014+, cu scopul înregistrării și stocării, într-o formă electronică, a datelor referitoare la fiecare proiect, necesare monitorizării, evaluării, gestionării financiare, verificării, auditului și controlul acestora, și a unui sistem electronic de schimb de date, intitulat MySMIS2014, între beneficiari și o autoritate de management, organisme intermediare, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, cu scopul asigurării colectării în totalitate a informațiilor referitoare la proiectele finanțate din FESI, care permite beneficiarilor să transmită datele necesare sistemului de gestiune și control al programelor operaționale.

Deciziile aprobate de Comitetul de monitorizare în cadrul acestei reuniuni sunt următoarele:

1. Decizia nr. 6 privind aprobarea minutei celei de-a doua reuniuni a Comitetului de monitorizare, din data de 26.11.2015.

2. Decizia nr. 7 privind aprobarea Raportului anual de implementare 2015, cu modificările menționate în minută.

3. Decizia nr. 8 privind aprobarea modificărilor la Metodologia și criteriile de selecție a operațiunilor în cadrul POCA.

4. Decizia nr. 9 privind constituirea unui grup de lucru tehnic, cu caracter temporar, la nivelul Comitetului de Monitorizare.