Rezultate proiecte finanţate din POCA

 


Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul „Integritate prin transparenţă – ANTICOR ARAD”, Cod SIPOCA/MySMIS: 408/116692, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Cod apel: POCA/125/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Rezultatele proiectului:

 • A fost elaborat și implementat Codul de conduită, etică profesională și integritate;
 • Au fost elaborate șase proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedura privind declararea averilor și intereselor, procedura privind transparența decizională, procedura privind accesul la informații de interes public, procedura privind declararea cadourilor, procedura privind evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate, procedura privind consilierea etică la nivelul Consiliului Județean Arad);
 • A fost organizată o campanie de informare în 11 localități din județul Arad în vederea creșterii gradului de conștientizare, a nivelului de educație anticorupție și a promovării bunelor practici anticorupție. Această campanie de informare a fost adresată personalului și aleșilor locali din autoritățile publice locale;
 • A fost organizat un curs de formare cu tema „Etica și integritatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice” la care au participat 55 de persoane, printre care: consilierul de etică, personal de conducere din cadrul UAT Județul Arad si consilieri județeni.

Valoarea totală a proiectului: 373.907,08 lei

din care:

cheltuieli totale nerambursabile FSE (85%): 317.821,02 lei
cheltuieli totale nerambursabile BN (13%): 48.607,91 lei
contribuție proprie(2%): 7.478,15 lei

Durata proiectului: 19 luni, respectiv 09.08.2018- 09.03.2020.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici:  http://www.cjarad.ro/activitate/proiecte-europene/18-integritate-prin-transparen%C5%A3%C4%83-%E2%80%93-anticor-arad–sipocasmis-408116692.html


Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) implementează proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”.

Principalele rezultate obţinute în cadrul acestui proiect, cod SIPOCA 202 sunt următoarele:

 • peste 200 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
 • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate şi acceptate spre a fi luate în discuţie de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care au participat 100 de persoane;
 • rețea de colaborare dezvoltată, din care fac parte 28 de organizații non-guvernamentale, şi o strategie a rețelei elaborată;
 • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au avut ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
 • 20 de ateliere de lucru organizate, la care au participat peste 100 de persoane, care au avut ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
 • campanie de advocacy realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
 • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
 • bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg.

Propunerile legislative elaborate pot fi vizualizate, accesând adresa http://www.sipoca202.ro/rezultate/


Consiliul Județean Vrancea  a implementat proiectul Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cod SIPOCA 445/MySMIS 118788.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici :  https://cjvrancea.ro/proiecte/transparenta-si-integritate-in-administratia-publica-locala-din-judetul-vrancea-cod-sipoca-445-mysmis-118788/.


UAT Județul Sibiu, în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență implementează proiectul Spre o administrație publică performantă, cod SIPOCA 477, cod MySMIS 119841.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici :  http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2019/09/KMBT_215_02811.pdf


Va informam ca rezultatele proiectului SIPOCA 262 – „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă” sunt postate la adresele:


Municipiul Cluj-Napoca implementeaza proiectul ” Sisteme de management performant pentru Primaria Cluj-Napoca”, cod SIPOCA 104/MySMIS 120588, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, in baza contractului de finantare nr. 91/11.04.2018.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:


Ca urmare a finalizarii implementarii proiectului „DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ PRIN OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ȘI PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE”, cod SIPOCA 479 (SMIS 119235), dorim sa va anuntam ca, pe site-ul beneficiarului – Municipiul Lugoj (https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Anunturi/Anunturi/Anunturi2.html), au fost publicate informații referitoare la rezultatele obtinute prin acest proiect.

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Anunturi/Anunturi/Anunturi2.html


Consiliul Județean Bihor implementează proiectul „INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISOBIHOR” Cod SIPOCA 475/Cod MySMIS 119767, avand printre rezultate:

 • FINALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ANALIZĂ DIAGNOZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
 • ÎNCHEIEREA SESIUNILOR DE INSTRUIRE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici https://www.cjbihor.ro/informații-de-interes-public/comunicate-de-presă


Ca urmare a finalizarii implementarii proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”, cod SIPOCA 96 (SMIS 120769), dorim sa va anuntam ca, pe site-ul beneficiarului – Municipiul Bacau (www.municipiulbacau.ro), a fost publicat, in data de 26.08.2019, un articol referitor la rezultatele obtinute prin acest proiect.

Pot fi obtinute detalii privind continutul informational al articolului prin accesarea link-ului: https://municipiulbacau.ro/sprijinirea-municipiului-bacau-asigurarea-managementului-performantei-calitatii-2/


Primăria municipiului Pitești a finalizat proiectul cu titlul „Etici și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo”, cod SIPOCA 423, cod MySMIS 118191, fiind îndeplinite rezultatele din cererea de finanțare și publicate pe site-ul beneficiarului, în conformitate cu Ghidul Beneficiarului, acestea putând fi consultate accesând următorul link .


Asociația Centrul Syene pentru Educație implementeaza în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, proiectul „Politici publice pentru Educație (EDUPOL)”, SIPOCA 171 / MySMIS 112405.

Principalul rezultat:

 • Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii – detalii aici
 • Propuneri de politici publice dezvoltate în cadrul proiectului:

#PPP 1: CDȘ – factor cheie în dobândirea competențelor și prim pas în asigurarea unui învățământ la standarde europene, detalii aici
#PPP 2: Parteneriate locale pentru educație – soluție pentru creșterea calității ofertei educaționale a unităților de învățământ în materia CDȘ, detalii aici
#PPP 3: Creșterea gradului de comunicare cu părțile interesate în elaborarea ofertei CDȘ și transparență în evaluarea eficienței și publicarea datelor cu privire la acesta, detalii aici
#PPP 4: Digitalizarea sistemului educațional, detalii aici.


Secretariatul General al Guvernului, in calitate de Beneficiar, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), ca Partener, au implementat proiectul „Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local” (cod SIPOCA 34), avand o valoarea totală a proiectului de 4.902.217,06 lei.

Dintre rezultatele proiectului amintim:

Detalii aici – Acestea se regasesc și pe site-ul MDRAP, în secțiunea INTEGRITATE/BUNĂ GUVERNARE/PROIECTE/PROIECT SIPOCA 34: http://www.mdrap.ro/sipoca-34.


Secretariatul general al Guvernului a implementat proiectul „Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local” – SIPOCA 34, iar rezultatele pot fi gasite la adresa web: https://sgg.gov.ro/new/consolidarea-implementarii-standardelor-de-control-intern-managerial-la-nivel-central-si-local-cod-sipoca-34


Municipiul Pitesti a finalizat implementarea proiectului “Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești” cod SIPOCA 91/cod MySMIS 120652, rezultatele proiectului fiind:

 1. Rezultat 1: ISO 9001:2015 implementat la nivelul instituției – Recertificarea la nivelul instituției privind managementul calității conform standardului ISO 9001:2015.
 2. Rezultat 2: Sisteme de management al performanței si calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală – Un instrument informatic implementat pentru managementul calității și performanței proiectelor – aplicația ManagInvest.
 3. Rezultat 3: Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – personal din cadrul Primăriei Municipiului Pitești instruit pe teme specifice de interes.

Detalii aici.


Municipiul Pitesti implementeaza proiectul „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo” ,cod SIPOCA 423/MySMIS 2014+ 118191, avand printre rezultate:

– Elaborarea manualului de bune practici in domeniul eticii si integritatii – detalii aici


Municipiul Arad implementeaza proiectul „Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scorecard – Tablou de Bord Echilibrat”, cod SIPOCA 86, MySMIS 120637.

Principalele rezultate sunt:

1. Dezvoltarea și introducerea instrumentului Balanced Scorecard la nivelul instituției

2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă privind managementul performanței la nivel strategic

Detalii aici


Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice“, SIPOCA 36 / MySMIS 119981.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologie pentru  autoritățile și instituțiile publice cu privire la publicarea datelor deschise  și  diseminarea acestora – detalii aici
 2. Instrument digital de vizualizare pentru diseminarea datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice – detalii aici
 3. Sesiuni de instruire privind managementul datelor deschise, adresate   personalului autorităților și instituțiile publice centrale și locale – detalii aici .

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne implementează proiectul: “Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standartizare, armonizare, dialog îmbunătățit“, SIPOCA 35/ MySMIS 118964.

Principalul rezultat este: Mecanism instituțional pentru standardizarea datelor și informațiilor publice gestionate de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale – detalii aici


Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort“, SIPOCA 28 / MySMIS  117834.

Principalele rezultate sunt:

 1. Planuri Strategice Instituționale – detalii aici
 2. Actualizarea celor 13 Planuri Strategice Instituționale după primul an de implementare – detalii aici

Ministerul Cercetării şi Inovării  implementează proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020“, SIPOCA 27 / MySMIS 118319.

Principalele rezultate sunt:

 1. Proiectarea si testarea metodologiilor cantitative/calitative de evaluare a impactului investitiei realizate, conform SNCDI, pe cele 4 domenii de specializare inteligenta – detalii aici
 2. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Analiza infrastructurilor existente – detalii aici
 3. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Elaborarea metodologiei de constructie a foii de parcurs din prisma prioritatilor CDI ale Romaniei – detalii aici
 4. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs – detalii aici

Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact“, SIPOCA 25 / MySMIS 117835.

Principalele rezultate sunt:

Rezultatul 1 Studii de impact aprofundate bazate pe utilizarea metodelor de cuantificare avansată a impactului

1.1. ANRE:

 • Evaluarea impactului în domeniul contorizării inteligente – detalii aici (RO) și aici (EN)
 • Date și metodologii utilizate în elaborarea analizei cost-beneficiu pentru contorizarea inteligentă – detalii aici (RO) și aici (EN)

1.2. MAI-DSU

 • Evaluarea impactului opțiunilor de revizuire a rezidențiatului în medicina de urgență – detalii aici (RO)
 • Raport cu privire la colectarea datelor și analiza cantitativă studiu rezidențiat în medicina de urgență – detalii aici (RO) și aici (EN)

Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Dezvoltarea capacității de management strategic prin operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU) “, SIPOCA 23 / MySMIS 118427.

Principalele rezultate sunt:

 1. Cadru privind managementul strategic național
 2. Structură, mandat, rol și competențe stabilite pentru Strategy Unit
 3. Sistem și proceduri pentru îmbunătățirea proceselor decizionale, compus din cinci documente
 4. Cadru metodologic unitar și instrumente  pentru monitorizarea şi evaluarea documentelor strategice

Pentru detalii click aici


Ministerul Mediului a implementat proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității“, SIPOCA 22 / MySMIS 118159.

Principalele rezultate sunt:

 1. Studiu care defineste, clasifica, inventaria si va permite prioritizarea investiþiilor de refacere a ecosistemelor degradate elaborate – detalii aici
 2. Baza de date GIS cu ecosistemele degradate http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
 3. Strategia Nationala pentru Conservarea Biodiversității http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/SNPACB_revizuita.pdf

 4. Metodologie de evaluare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate elaborata si ghid de elaborare a planurilor de management realizat – detalii aici
 5. Cunostințe si abilitați ale personalului din cadrul MMAP, ANPM de a evalua si aproba planuri de management îmbunatațite – detalii aici

Ministerul Mediului implementeaza proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S“, SIPOCA 21 / MySMIS 118158.

Principalul rezultat: Plan Național de Gestionare a Deșeurilordetalii aici


Ministerul Educației Naționale implementeaza proiectul “Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local“, SIPOCA 17/ MySMIS 117841.

Principalele rezultate sunt:

 1. Un cadru unitar de coordonare (tablou de bord) a procesului de monitorizare și evaluare reglementat privind implementarea acțiunilor/intervențiilor stabilite în cele patru strategii condiționalitate ex-ante din educație – detalii aici
 2. Rapoarte privind monitorizarea și evaluarea implementării intervențiilor aferente celor patru strategii din educație și efectului acestora în îndeplinirea implementarea strategiilor – detalii aici
 3. Studiu privind evaluarea politicilor publice în domeniul dezvoltării forței de muncă în România – detalii aici
 4. Studiu privind evaluarea politicilor publice privind cadrele didactice – detalii aici

Ministerul Educației Naționale implementeaza proiectul “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate -QAFIN“ SIPOCA 16 /MySMIS 117846.

Principalele rezultate sunt:

1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România – detalii aici

2. Metodologie de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii îmbunătățită. Raport cu privire la clasificarea universităților și a programelor de studii

Materiale realizate de Partenerul ARACIS:

 • Metode și criterii în vederea clasificării universităților pe bază de date statistice 2017-2018 – detalii aici
 • Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii – detalii aici

Materiale realizate de Banca Mondială:

 • Draft Recomandări pentru metodologia de clasificare a instituțiilor de învățământ superior – detalii aici
 • Draft Recommendation for the Methodology for the Classification of Higher Education Institutions – detalii aici

3. Studiu cu privire la date și bune practici la nivel european privind asigurarea calității și clasificarea în învățământul superior, precum și asupra impactului practicilor curente în domeniu, la nivel național.

 • Studiu privind bune practici la nivel european pentru evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior  – decembrie 2017 – detalii aici
 • Quality Assurance in European Higher Education: Using Polarities to Compare Sound Practices in External Quality Assurance in Select Systems – detalii aici

Ministerul Sănătății implementează proiectul “Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică (PNSP) “, SIPOCA 13/MySMIS 118349.

Principalul rezultat este:

1. Elaborarea unei analize comprehensive a situației actuale a Programelor Naționale de Sănătate Publică  și evaluarea nevoilor acestora – detalii aici


Ministerul Finanțelor a implementat proiectul “Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate”, SIPOCA 10 /MySMIS 121644.

Principalele rezultate sunt:

1. Cadrul de politici publice privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate – detalii aici

 • Ghid pentru elaborarea unui cadru legislativ general
 • Ghid privind procedurile interne pentru negocierea Contractelor Cadru ISDA şi a confirmărilor asociate

2. Cadrul operaţional şi procedural necesar executării tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate – detalii aici

 • Raport cu o recomandare pentru Cadrul de politici pentru gestionarea riscului de credit asociat contrapartidelor, în cadrul instrumentelor financiare derivate de tip over-the-counter
 •  Ghid pentru încheierea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate

3. Cadrul operaţional şi procedural ulterior executării tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate

 • Analiza proceselor post-tranzacţionare în Uniunea Europeană – detalii aici
 • Procese post – tranzacţionare – detalii aici
 • Notă pentru Discuţia tehnică privind folosirea terţilor pentru procese post-tranzacţionare cu instrumente financiare derivate – detalii aici

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice implementează proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”, SIPOCA 9 /MySMIS 120313.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologia de elaborare a standardelor de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate dezvoltată și aplicarea acesteia în vederea elaborării de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost, pentru 2 domenii de servicii publice
 2. Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale

Detalii aici


Ministerului Economiei a implementat proiectul „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei” SIPOCA 7/ MySMIS 118575.

Principalele rezultate sunt:

 1. Document de politică industrială a României, care va stabili priorităţile şi direcţiile de acţiune pentru reindustrializarea economiei româneşti – detalii aici și aici
 2. Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice centrale îmbunătăţite – detalii aici

Ministerul Educației Naționale – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic implementează proiectul „Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale” – INFRAED, SIPOCA 6/ MySMIS 118448.

Principalele rezultate sunt:

 1. Strategie națională privind infrastructura educațională
 2. Sistem informațional geospațial (SIG) al infrastructurii educaționale

www.infraed.ro  | http://sig.forhe.rohttp://www.sig.forhe.ro/css-app


Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat implementează proiectul „Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi”, SIPOCA 5 / MySMIS 118957.

Principalele rezultate sunt:

      Rezultat 1. Politică publică de dezvoltare a sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România elaborată:

 • ”Analiză cu privire la evoluția și situația actuală a sectorului IMM și a mediului de afaceri din România”.
 • ”Analiză ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltării afacerilor”.
 • ”Analiză cu privire la oportunitățile de dezvoltare a sectorului IMM în contextul inițiativelor bio-economice ale Uniunii Europene”.

Pentru detalii click aici.


Ministerului Educației Naționale a implementat proiectul cu tema „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”, SIPOCA 3 / MySMIS 117842.

Principalele rezultate sunt:

 1. Mecanism de monitorizare realizat
 2. Analiză realizată privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de specializare cu potențial de dezvoltare regională (la nivel regional)
 3. Studiu de impact realizat al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor
 4. Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze
 5. Mecanism de comunicare și participare la procesul decizional realizat privind implicarea universităților în procesul de dezvoltare regională

Pentru detalii click aici.


Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a implementat proiectul cu tema „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, SIPOCA 2/ MySMIS 119193.

Principalele rezultate sunt:

 1. Un studiu de diagnoză complexă a situației centrelor de plasament clasice și a nevoilor beneficiarilor acestora, care să permită o prioritizare a închiderii centrelor și să stea la baza unui plan de închidere a acestora.
 2. O hartă a serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul care a fost în sistem, dar și pentru familiile care au în îngrijire copii aflați în risc de separare) și a serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială (i.e. asistență maternală, plasament) dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.
 3. O metodologie unitară la nivel național care să stea la baza elaborării planurilor individuale de închidere a centrelor.

Pentru detalii click aici.


Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a implementat proiectul cu tema „EVALUAREA RISCURILOR DE DEZASTRE LA NIVEL NAȚIONAL (RO-RISK)”, SIPOCA 30.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologia de evaluare unitară a riscurilor vizualizare aici: https://www.igsu.ro/index.php?pagina=analiza_riscuri
 2. Portalul GIS cu hărțile de risc aferente vizualizare aici: https://www.ro-risk.ro/SitePages/Pornire.aspx.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene implementează proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local„, SIPOCA 9.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri

Rezultat 1: Analiza cadrului legislativ și instituțional pentru furnizarea serviciilor publice la nivelul administrației publice [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]


Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS

Rezultatul 1: Programul informatic GIS (PI-GIS): aplicația de analiză geospațială și reprezentare sub formă de hărți tematice interactive

 1. Harta serviciilor sociale existente și infrastructura aferentă acestora
 2. Harta serviciilor sociale necesare și infrastructura aferentă acestora
 3. Harta sărăciei
 4. Harta sărăciei în muncă

Mai mult … [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-share”]

Rezultatul nr. 2: Metodologia de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]

Mai mult … [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-share”]


Municipiul Pitești – „Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești” – cod SIPOCA 91/cod MySMIS 120652.

Studiu privind percepția cetățenilor asupra calității și performanței serviciilor Primăriei Municipiului Pitești [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]


© Copyright 2019 - POCA. Conținutul acestui site este proprietatea AM POCA. Politica de confidențialitate. Dezvoltat cu Wordpress