Rezultate/livrabile ale proiectelor finanţate prin POCA

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a implementat proiectul Eficiență și eficacitate în administrația publică locală prin integritate din Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Creșterea transparenței, eticii și integrității autorităților și instituțiilor publice, Cod SMIS: 151809, Cod SIPOCA 1113.
*****************************************
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj a implementat proiectul Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă, Cod MySMIS 135372, Cod SIPOCA 802. Rezultatele și livrabilele proiectului au fost postate la adresa: https://municipiulblaj.ro/informatii-publice/proiecte/3635
*****************************************
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a implementat în calitate de beneficiar proiectul „Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordoneaza Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Ministerul Economiei”, Cod MySMIS2014: 127610, cod SIPOCA 583. Rezultatele proiectului se regăsesc la adresele:
*****************************************
Municipiul Baia Mare, în parteneriat cu A.D.I. „Zona Metropolitană Baia Mare”, a implementat în perioada 07 Octombrie 2019 – 06 Aprilie 2023 proiectul COD SMIS 129243, COD SIPOCA 683. Scopul proiectului l-a reprezentat Imbunătățirea proceselor de luare a deciziei și planificare strategică la nivelul Municipiului Baia Mare și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, prin introducerea unor metode și sisteme coerente de fundamentare a deciziilor, corelare cu resursele disponibile și pregătirea personalului aparatului tehnic de specialitate, pentru utilizarea acestor instrumente.

*****************************************

Municipiul Deva a implementat proiectul “Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva, județul Hunedoara”, cod SIPOCA 1206/cod SMIS 153860, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 704/05.05.2022.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Deva pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea instrumentului CAF 2020 aplicabil administrației locale la nivelul UAT Municipiului Deva, în concordanță cu “Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

În data de 19.04.2023, în municipiul Deva a avut loc Conferința de încheiere a proiectului. La conferință au participat membrii ai grupului țintă, membrii din echipa de implementare a proiectului, reprezentanți din partea Instituiției Prefectului –Judetul Hunedoara si din partea serviciilor de consultanță în implementarea CAF. În cadrul acestei conferințe s-au prezentat: obiectivul general al proiectului, obiectivele specifice ale proiectului, data de începere, perioada de implementare, valoarea totala a proiectului (defalcată pe surse de finanțare), activitățile și rezultatele proiectului.

https://www.primariadeva.ro/index.php/primaria/fonduri_detaliu/C12

Fotografii de la eveniment: http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2023/04/foto-deva.pdf

În data de 04.04.2023 a avut loc evenimentul MASĂ ROTUNDĂ cu tema Diseminarea informațiilor obținute în urma schimburilor de experiență, conform Activității: A.3. Introducerea instrumentului de management al calității și performantei CAF la nivelul UAT Municipiul Deva din cadrul proiectului. La eveniment au participat reprezentați ai grupului țintă al proiectului, evaluatorii CAF care au participat la schimburile de experiență, precum și ceilalți evaluatori CAF din proiect, membrii din echipa de implementare a proiectului și reprezentantul serviciilor de consultanță în implementarea CAF.

https://www.primariadeva.ro/index.php/primaria/fonduri_detaliu/C12

Fotografii de la eveniment: http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2018/03/foto-Deva.docx

În perioada 28-30 martie 2023, 10 angajați din cadrul UAT) Municipiul Deva, membri ai echipei de implementare a proiectului și persoane instruite în cadrul proiectului cu rol de evaluator CAF, au participat la schimburile de experiență desfășurate la Consilul Județean Brașov, Consiliul Județean Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu.

http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2018/03/INFORMARE-schimb-experienta.doc

Fotografii de la eveniment: http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2018/03/FOTO-.docx

*****************************************

Livrabilele aferente proiectului „RISE – cReștem Integritatea, tranSparența și Etica în administrația publică locală!”, cod MySMIS2014+ 152084, cod SIPOCA 1130, implementat de către Primăria municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție se regăsesc pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Alba Iulia, la adresa: https://www.apulum.ro/index.php/primaria/strategia_anticoruptie

Obiectivul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității administrative a Municipiului Alba Iulia pentru creşterea gradului de transparenţă, etică şi integritate în cadrul acesteia.

*****************************************

Proiectul CONRENA – „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional şi modernizarea proceselor de producţie statistică pentru efectuarea recensămintelor naţionale” a fost implementat de către Institutul Național de Statistică! Codul proiectului : MySMIS 127577/ SIPOCA 598.

Rezultatele/livrabilele realizate în cadrul proiectului au fost postate la adresa https://insse.ro/cms/ro/content/rezultate-proiect

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea capacității administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, prin introducerea de instrumente şi standarde comune, în vederea optimizării procesului decizional de asigurare a tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în comunitate.

Informațiile și rezultatele/livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://copii.gov.ro/1/progres-in-asigurarea-tranzitiei-de-la-ingrijirea-in-institutii-la-ingrijirea-in-comunitate-cod-sipoca-577-mysmis-127380/

*****************************************

UAT Municipiul Roșiori de Vede a implementat în perioada 29.10.2021 – 29.10.2022 proiectul Integritate, etică și strategie anticorupție în Municipiul Roșiori de Vede, cod MySMIS 152202, cod SIPOCA 1110. Rezultatele proiectului se regăsesc la următoarele adrese:

https://anticoruptierosioridevede.ro/studii/?query-24-page=1

https://www.primariarosioriidevede.ro/index.php/ro/integritate-etica-si-strategie-anticoruptie-in-municipiul-rosiori-de-vede-cod-smis-152202-cod-sipoca-1110

*****************************************

Link-urile funcționale cu livrabilele proiectului „Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, Cod MySMIS 152075, cod SIPOCA 1103, implementat de către Primăria Municipiului Lupeni se regăsesc la adresele următoare:

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/cod-de-etica/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/studii/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/chestionar-aanticoruptie/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/campanii-constientizare/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/anti-mita/

Prin Campania de conștientizare și educație anticorupție s-a realizat o platformă anticorupție care apare ca un subdomeniu al domeniului existent al Primăriei Municipiului Lupeni.

*****************************************

La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii se află în implementare proiectul cu titlul ”Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ” (cod MySMIS 129914/SIPOCA 752), finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Livrabilele realizate în cadrul proiectului (activitățile 1, 2, 3 şi 4) sunt disponibile pe pagina de internet SIPOCA 752, secțiunea Rezultate, https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/sipoca752/rezultate .

Livrabilele proiectului: http://old.csm1909.ro/resources/Livrabile_Eficienta.zip

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul: ”Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad”, Cod MySMIS: 129702, cod SIPOCA 676, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Livrabilele proiectului se regăsesc la următoarele adrese:

https://www.cjarad.ro/activitate/proiecte-europene/41-promovarea-politicilor-publice-la-nivelul-jude%C8%9Bului-arad–sipocasmis-676129702.html

https://www.cjarad.ro/activitate/strategia-dezvoltare/

*****************************************

Camera Deputaților a finalizat, în calitate de beneficiar, proiectul “Creşterea capacităţii administrative a Camerei Deputaţilor pentru furnizarea de servicii de calitate”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, cod MySMIS 130074, cod SIPOCA 714. Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea capacităţii administrative a structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor prin măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către beneficiari, susţinute prin implementarea unor soluţii informatice inovative.  Informații despre acest important proiect se regăsesc la adresa http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?id=1065

Comunicatul de presă – finalizare proiect (click aici); prezentare eveniment ce include și tutorialul video pentru portalul web (click aici); poze eveniment (click aici).

*****************************************

Municipiul Sfântu Gheorghe a implementat proiectul „Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”, cod SMIS 126515, în baza contractului de finanțare nr. 319/25.02.2019, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, având obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Rezultatele proiectului au fost următoarele:

 • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate (229 de proceduri interne de lucru);
 • Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe prin Portal cetățeni (https://portal.sepsi.ro/auth/signin)
 • Procesele de administrare a documentelor digitalizate prin Sistem intern de management documente și fluxuri (ODOCS).

Informații legate de acest proiect se regăsesc la adresa https://www.sfantugheorgheinfo.ro/anunturi-homepage/rezultatele-proiectului-simplificarea-procedurilor-administrative

*****************************************

Județul Satu Mare, prin Consiliul Județean Satu Mare a implementat proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”, cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014 + 151935, proiect ce a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, a creșterii transparenței în procesului decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

– Elaborarea de proceduri și instrumente în materie de etică și integritate respectiv educația anticorupție care vizează atât angajații din sectorul public cât și societatea civilă;

– Dezvoltarea cerințelor pentru prevenirea și combaterea corupției, cu beneficii pe termen scurt, mediu și lung asupra serviciilor publice furnizate de entitate și instituțiile subordonate;

– Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare;

– Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției atât la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor;

– Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile de anticorupție.

Valoarea totală a proiectului: 348.378,47 lei, din care cofinanțarea din partea Fondului Social European reprezintă 85% respectiv 296.121,70 lei, valoarea finanțării eligibile din Bugetul Național reprezintă 13% respectiv 45.289,20 lei iar cofinanțarea din Bugetul propriu al Consiliului Județean Satu Mare reprezintă 2% respectiv 6.967,57 lei.

Data începerii proiectului: 12.10.2021. Data finalizării proiectului: 12.10.2022.

Detalii se regăsesc la adresa: https://www.cjsm.ro/cresterea-transparentei-eticii-si-integritatii-in-administratia-publica-din-judetul-satu-mare

*****************************************

În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, începând din august 2016, Ministerul Economiei a fost beneficiarul  proiectului  Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei, cod MySMIS 118575, Cod SIPOCA7.

Scopul proiectului l-a reprezentat Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului (în toate etapele) politicilor publice bazate pe dovezi;
 • Elaborarea unui atlas economic al României, ca instrument care va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi;
 • Elaborarea documentului de politică industrială a României care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești.

Pentru informații legate de rezultatele și livrabilele acestui proiect, vă rugăm să accesați http://www.economie.gov.ro/proiectul-dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-ministerului-economiei-cod-sipoca-7

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului  Dezvoltarea, stimularea și eficientizarea muncii prin agent de muncă temporară și a serviciilor de formare profesională pentru o piață a muncii competitivă si performantă, cod SMIS 129752, cod SIPOCA 707, implementat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se regăsesc la următoarele adrese:

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/minister-rapoarte-studii/rapoarte-si-studii-mmps

 1. Analiză comparativă privind procedura de autorizare și condiţiile de funcţionare a agenţilor de muncă temporară;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A1.1-Analiza_comparativa.pdf

 1. Studiu privind identificarea domeniilor în care se desfășoară activități prin agentul de muncă temporară;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A1.2-Studiu-identificare.pdf

 1. Studiu privind localizarea geografică la nivel naţional a activităților desfășurate prin agent de muncă temporară, pentru identificarea nevoilor de forţă de muncă și realocarea excesului de forţă de muncă din zonele excedentare în zonele de deficit;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A1.3-Studiu-localizare-geografica.pdf

 1. Ghid metodologic pentru identificarea necesităţilor din piaţa muncii și asigurarea unei abordări unitare la nivelul instituțiilor care gestionează pe teritoriul României desfășurarea activității prin agent de muncă temporar;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A1.4-ghid-metodologic.pdf

 1. Metodologie și instrucţiuni de lucru privind colectarea, înregistrarea, transmiterea și verificarea datelor necesare calculului indicatorilor relevanţi pentru sistemul de formare profesională a adulţilor;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A3.2-metodologie-instructiuni.pdf

 1. Proiect de act normativ pentru modificarea și completarea HG nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A4.1-proiectHG-procedura.pdf

 1. Procedura pentru implementarea de servicii electronice integrate la nivel naţional:

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A7.1-procedura-implementare.pdf

*****************************************

Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada decembrie 2018 – august 2022, proiectul cu titlul „Consolidarea capacității Agenției Naționale de Administrare Fiscală de a susține inițiativele de modernizare”, cod MySMIS 127575, cod SIPOCA 604. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității ANAF de a susține inițiativele de modernizare, prin introducerea de servicii publice electronice ce optimizează procesele decizionale orientate către mediul de afaceri, inclusiv implementarea unui fișier standard internațional de audit pentru toți operatorii economici. Informațiile și rezultatele proiectului se regăsesc la următoarele adrese:

Comunicat de presă închidere proiect (pentru vizualizare, vă rugăm click aici)

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/!ut/p/a1/hc89D4IwEAbg3-LASg-VpnGrRqnIYEmM0MWUhC-DlJQKf180DJoo3naX583dIYEiJGrZlbk0papl9ewFvjCHYTYnc5_s-AZ46ARbegAAggcQDwB-FIXPPDAOwN31PnS9I4C3HPMT4M_-MxKTKwCPYOJEH4m8Usnr3ZjWyYLkSOg0S3Wq7bsexoUxTbuywIK-721Zy8zWyoJvvlCtQdEbQ83tFMHVrbqAzh6xoXof/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

*****************************************

UAT MUNICIPIUL DEJ a finalizat implementarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PRIN ADOPTAREA DE INSTRUMENTE ALE PLANIFICĂRII STRATEGICE PENTRU BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ A PROCESELOR DEZVOLTĂRII LOCALE ÎN MUNICIPIUL DEJ”.

https://www.primariadej.ro/dezvoltare/28/strategia-de-dezvoltare/

Informațiile și rezultatele legate de proiect se pot vizualiza accesând link-ul https://www.primariadej.ro/dezvoltare/29/fonduri-europene/, la secțiunea dedicată proiectului amintit!

*****************************************

UAT județul Prahova a implementat proiectul “Măsuri active de prevenire a corupției prin acțiuni de educare și conștientizare la nivel instituțional la nivelul județului Prahova”, Cod MySMIS 152058, Cod SIPOCA 1099, Cod apel: POCA/924/2/2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Componenta 1 – CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate ”Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Rezultatele obținute prin proiect:

 • Material video promovare acțiuni anticorupție în județul Prahova

https://www.youtube.com/watch?v=zp1hDS2FMZU

https://cjph.ro/19073-2/

 • Instrument de sesizare pentru cetățeni – Prahova Report, aplicație disponibilă pe Magazin Google Play și Apple Store

https://www.youtube.com/watch?v=dAyt3YpMzL0

 • Ghid Manual de proceduri

https://cjph.ro/19073-2/

Informații despre proiect: https://cjph.ro/proiecte-programe-si-strategii/proiecte-in-curs-de-realizare/programul-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/

*****************************************
Primăria Municipiului Făgăraş a implementat proiectul Administraţie publică împreună cu cetăţenii”, cod MySMIS 126332, cod SIPOCA 565. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate  Administrativă, cererea de proiecte „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”.
Scopul proiectului:
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în  concordanţă cu Strategia pentru consolidarea Administraţiei Publice.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.    Digitizarea, simplificarea şi optimizarea fluxurilor de lucru pentru procesele orientate către cetăţeni în administraţia locală a  Municipiului Făgăraş.
2.    Îmbunătăţirea cunostinţelor şi abilităţilor aleşilor locali, precum şi angajaţilor administraţiei locale în furnizarea şi comunicarea unor servicii publice de calitate către cetăţeni.
3.    Îmbunătaţirea cunostinţelor şi abilităţilor aleşilor locali, precum şi angajaţilor administraţiei locale în furnizarea şi comunicarea unor servicii digitizate şi online către cetăţeni.
Valoarea proiectului:
Alocarea financiară totală este de 2.257.801,75 lei, din care 1.919.131,50 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FSE (85%), 293.514,21 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 45.156,04 lei reprezintă contribuția proprie de 2%.
*****************************************

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice (PiEE) a municipiului Blaj” a fost realizat în cadrul proiectului Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă, Cod SIPOCA 802, Cod MySMIS 135372: http://primariablaj.ro/anunt/anunt-public-privind-consultarea-publicului-in-cadrul-procedurii-de-aprobare-a-programului-de-imbunatatire-a-eficientei-energetice-piee-a-municipiului-blaj-pentru-perioada-2021-202/

*****************************************

Livrabilul cu titlul Analiza nevoilor și digitalizarea proceselor specifice serviciilor publice aflate în competența UAT Mihai Bravu, județul Tulcea, rezultat din activitatea A.1. Implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office) a fost postat la următoarea adresă:

https://www.emitent.ro/file.php?t=1&g=1088&n=461&d=0&i=8041&m=1&mediu=1

*****************************************

Rezultatele proiectului ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod MySMIS 126063, cod SIPOCA 512 implementat de către Primăria municipiului Aiud sunt disponibile pe site-ul instituțional, accesând următorul link:

https://www.aiud.ro/index.php/informatii_publice/detaliu_proiect/120

*****************************************

Rezultatele proiectului ”Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor”, cod MySMIS 119689, cod SIPOCA 53 implementat de către Ministerul Public sunt disponibile atât pe site-ul instituțional, cât si pe site-ul proiectului, accesând următoarele linkuri:

https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/rezultate_proiect_sipoca_53.pdf

http://www.sipoca53.ro/?p=1782

Rezultatele proiectului au inclus realizarea unui sistem IT de audiere a persoanelor și instruirea unui grup țintă (procurori, grefieri, specialiști IT).

*****************************************

În cadrul proiectului implementat de către Consiliul Județean Suceava (Management administrativ performant și orientat către cetățeni la nivelul UAT – Județul Suceava), cod MySMIS 135768, cod SIPOCA 782 au fost realizate următoarele livrabile, care sunt publicate la adresele:

*****************************************

Municipiul Urziceni a finalizat proiectul „Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA 803, Cod MySMIS 1363646. Rezultatele și livrabilele proiectului se pot vizualiza la adresa https://primaria-urziceni.ro/primarie_urziceni/node/6119

*****************************************

Municipiul Orșova a implementat proiectul Acțiuni pentru o administrație publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod MySMIS 135980, cod SIPOCA 785.  Livrabilele aferente acestui important proiect se regăsesc la adresa https://siduorsova.ro/

*****************************************

Consiliul Județean Mureș a finalizat proiectul „Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la nivelul Consiliului Județean Mureș”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2, Administraţie şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1.: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, cod MySMIS 129573, cod SIPOCA 665. Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa: https://ro.cjmures.ro/proiectul-implementarea-unor-masuri-de-simplificare-a-serviciilor-pentru-cetateni-la-nivelul-consiliului-judetean-mures/

*****************************************

Primăria municipiului Orăștie a finalizat proiectul Planificarea strategică teritorială și soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie, Cod SIPOCA 661/2/1/ cod MySMIS 136022. Rezultatele proiectului se regăsesc la următoarele link-uri funcționale:

 •  Site-ul SPITALULUI MUNICIPAL ORĂȘTIE – un site cu o nouă interfață mai prietenoasă, un site mai util, mai practic și mai ușor de intuit

https://spitmunor.ro//

 • În cadrul site-ului PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORĂȘTIE a fost dezvoltat un Portal de Servicii Electronice la care cetățenii pot avea acces foarte ușor la toate serviciile implementate în cadrul proiectului. La linkul de mai jos puteți accesa această platformă din care puteți intra în fiecare secțiune creată. Menționăm că acele aplicații care au specificația în denumire „intranet”, sunt platforme interne pentru simplificarea procedurilor, fiind accesibile doar utilizatorilor interni ai primăriei.

https://portal.orastie.info.ro/dm/servicii.nsf/home.html

*****************************************

UAT municipiul Moreni a implementat proiectul “Eficiența instituțională și buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), cod MySMIS 129704, cod SIPOCA 671.

Un obiectiv specific al proiectului l-a vizat creșterea capacității de a realiza o planificare strategică a municipiului Moreni bazată pe prioritizarea acțiunilor și cheltuielilor bugetare și stabilirea unui dialog cu partenerii locali, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresele următoare:

https://primariamoreni.ro/wp-content/uploads/2021/04/Strategia-de-Dezvoltare-Locala-a-municipiului-Moreni-2021-2028.pdf

https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/actiuni-de-planificare-strategica-si-financiara/

https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/introducerea-caf-ca-instrument-de-management-al-calitatii-si-performantei-la-nivelul-muncipiului-moreni/

https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/dezvoltarea-cunostintelor-si-abilitatilor-personalului-institutiei/

*****************************************

Consiliul Județean Caraș-Severin anunță finalizarea în data de 22 iulie 2022 a proiectului ”Dezvoltare durabilă, eficiență și reducere a birocrației în județul Caraș-Severin”, cod MySmis 135786, cod SIPOCA 818. Rezultatele obținute în urma derulării acestui proiect:

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Buzău, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”, SIPOCA 794, MySMIS 2014+ 136038.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit implementarea de măsuri ce vizează îmbunătățirea planificării strategice, susținerea de măsuri de simplificare din perspectiva back-office și front-office, optimizarea proceselor orientate către cetățeni prin îmbunătățirea accesului online la serviciile gestionate partajat de către UAT Județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin investiții integrate si complementare conform CP13/2019.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului se regăsesc la adresa https://cjbuzau.ro, secțiunea “Anunțuri publice”.

*****************************************

Livrabilele proiectului “Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/cod SIPOCA 801, implementat de către UAT Județul Ialomița se regăsesc la adresa: https://cjialomita.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-ialomita-2021-2027/

Informații legate de acest proiect: https://cjialomita.ro/proiecte/proiecte-de-investitii-finantate-prin-fonduri-europene-nationale-locale/impreuna-pentru-ialomita/

*****************************************

Livrabilele proiectului Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate in sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea” cod SIPOCA 686 /MySMIS 129688, implementat de către Consiliul Județean Tulcea se regăsesc la următoarele adrese:

 • Strategia de Dezvoltare  Durabila a Judetului Tulcea 2021-2027 (RO) – click aici
 • Strategia de Dezvoltare  Durabila a Judetului Tulcea 2021-2027 (EN) – click aici
 • Strategia, Procedurile și Metodologia de funcționare a mecanismului de bugetare participativă (RO) – click aici și aici

Pentru mai multe informații legate de acest proiect: https://simavi.cjtulcea.ro/web/bugetare-participativa și https://simavi.cjtulcea.ro/web/portal-servicii-sociale

*****************************************

Rezultatele proiectului ”Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” – cod MySmis 119689 / cod SIPOCA 53, implementat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se regăsesc la adresele https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/comunicat_piccj_27062022.pdf și https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/rezultate_proiect_sipoca_53.pdf

*****************************************

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului Introducerea de sisteme SMART pentru reducerea birocrației din Municipiul Drobeta Turnu Severin,  cod SIPOCA/SMIS 537/126246, în parteneriat cu Asociația Centrul Pentru Dezvoltare Durabilă Columna în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente” se regăsesc la adresa http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2022/06/Introducerea-de-sisteme-SMART-pentru-reducerea-birocratiei-din-Municipiul-Drobeta-Turnu-Severin-SMIS-126246.pdf

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Roman a publicat rezultatele obținute în urma implementării proiectului „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”, cod SIPOCA 795/cod SMIS 135378, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Proiectul a avut ca obiectiv general consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Roman prin dezvoltarea capacității de planificare strategică şi prin continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office şi front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competenţelor partajate ale administraţiei publice locale https://primariaroman.ro/planificare-strategica-si-digitalizare-urbana-pentru-municipiul-roman/

 1. Plan strategic instituţional pentru perioada 2021-2023

Documentul este un instrument de management pe termen mediu (3 ani) și vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective strategice, programe, indicatori de realizare și de rezultat – https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2021/07/PLAN-STRATEGIC-INSTITUTIONAL_compressed.pdf

 1. Plan de mobilitate urbană durabilă

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vine să răspundă cerințelor actuale și viitoare de mobilitate, se pune astfel de acord cu documentele europene de planificare și reprezintă un demers necesar pentru implementarea unor modele și sisteme flexibile de gestiune a mobilității, adaptate nevoilor reale de la nivelul Municipiului Roman – https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila-al-Municipiului-Roman.pdf

 1. Platformă implementată pentru gestiunea integrată a activităţilor administraţiei publice din Municipiul Roman

Prin contractul pentru Extinderea Sistemului Informatic Integrat s-au implementat:

 1. a) aplicațiile software pentru gestiunea integrată a bugetului, contabilității, taxelor și impozitelor, investițiilor și a patrimoniului, având următoarele module:

– managementul veniturilor din impozite şi taxe; evidența financiar-contabilă; investiții, achiziții și contracte; managementul parcărilor rezidențiale; evidența și gestiunea patrimoniului imobiliar; valorificarea patrimoniului.

 1. b) aplicație urbanism – soluția informatică geospațială de tip  web pentru gestiunea teritoriului.
 2. c)extinderea portalului de servicii online pentru cetățeni cu 10 servicii aferente domeniilor de competență partajată ale administrației publice locale –https://portal-servicii.primariaroman.ro/ :

– comunicare privind începerea execuției lucrărilor; eliberare Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției; eliberare Certificat de nomenclatură stradală și adresă; comunicare privind încheierea execuției lucrărilor; recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare; acordare concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copiilor; acordare alocație de stat pentru copii; acordare alocație pentru susținerea familiei; acordare stimulent de inserție; acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru preșcolari.

 1. 45 de persoane din cadrul grupului ţintă instruit în ceea ce priveşte managementul strategic şi cel al schimbării din perspectiva e-guvernare.

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea a finalizat proiectul „Inovare si Performanță în Administrația Publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813/ cod MySMIS 136088. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel: POCA/661/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată– Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.949.107,27 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 3.870.125,12 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.356.741,18 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 513.383,94 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 78.982,15 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea calității și a performanței serviciilor publice din cadrul Consiliului Județean Vrancea, ca urmare a implementării de strategii pe termen lung și a aplicării de măsuri de reducere a birocrației și simplificare a procedurilor pentru cetățenii județului Vrancea.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului se regăsesc la adresa https://cjvrancea.ro/proiecte/inovare-si-performanta-in-administratia-publica-a-consiliului-judetean-vrancea-cod-sipoca-813-mysmis-136088/

*****************************************

Raportul cu privire la analiza nevoilor și digitalizarea proceselor specifice serviciilor publice aflate în competența UAT Istria (Livrabilul 1) elaborat în cadrul proiectului Ecosistem digital interconectat şi integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Istria, cod MySMIS 155101, cod SIPOCA 1169 se regăsește accesând aici

*****************************************

Municipiul Câmpia Turzii, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul: “Măsuri și instrumente pentru planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Câmpia Turzii”, Cod MySMIS 135941/Cod SIPOCA 775. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2:“Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv Specific 2.1:“Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa https://campiaturzii.ro/fisiere-campia-turzii/2022/04/Finalizare-proiect-Masuri-_i-instrumente-pentru-planificare-strategica-_i-simplificare-a-procedurilor-administrative-in-Municipiul-Campia-Turzii.pdf

*****************************************

Municipiul Bacău a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „REFORMA – Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”, cod SIPOCA 833, cod MySMIS 136322 – contract de finanțare nr. 473 din 06.05.2020. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 06.05.2020-05.05.2022, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Obiectivul Specific 2.1. „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Scopul proiectului l-a constituit implementarea mecanismelor și instrumentelor strategice de dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2021-2027 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bacău 2021-2027, prin intermediul unor instrumente moderne de management și crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării locale.

Comunicatul privind finalizarea proiectului, precum și rezultatele obținute/livrabilele elaborate se regăsesc la adresele:

https://municipiulbacau.ro/comunicat-presa-finalizarea-proiectului-reforma-investitii-cresterea-capacitatii-institutionale-eficienta-serviciilor-administratiei-publice-locale/

https://municipiulbacau.ro/primaria/documente-strategice-municipiului-bacau/

*****************************************

Livrabilele aferente proiectului cu titlul „Planificare Strategică și Management Educațional Modern în Municipiul Zalău” –  cod SMIS 136251/ cod SIPOCA 822, implementat la nivelul Primăriei Municipiului Zalău se regăsesc la adresa https://zalausj.ro/portal/zalau/portal.nsf/AllByUNID/programe-si-strategii-00002b4e?OpenDocument

*****************************************

Rezultatele proiectului „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Râmnicu Sărat”, Cod SMIS 135535/ Cod SIPOCA 781, implementat de către Primăria municipiului Râmnicu Sărat se regăsesc la adresa http://www.primariermsarat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6245:rezultatele-proiectului-extindere-sistem-informatic-integrat-pentru-proiectul-planificare-strategic-i-simplificarea-procedurilor-administrative-in-municipiul-ramnicu-sratq-cod-smis-135535-cod-sipoca-781&catid=90:pagina-start-stiri&Itemid=1

*****************************************

În perioada 6 septembrie 2019 – 5 martie 2022 județul Brașov, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, cod SIPOCA 681 și cod MySMIS 128663. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Scopul proiectului l-a constituit creșterea performanței administrației publice din Județul Brașov în domeniul planificării strategice. Valoarea totală a proiectului a fost de 3.750.775,47 lei din care 3.657.759,96 lei – valoarea cofinanțării UE. Prin intermediul proiectului s-au realizat următoarele obiective:
✓ Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov (SDDJB) 2021-2030 corelată cu planurile strategice de dezvoltare locale și sectoriale, precum și elaborarea unui Plan de Măsuri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov, bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor, documente care au fost realizate de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov şi ulterior aprobate în cadrul Consiliului Judeţean Braşov;
✓ Elaborarea şi implementarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a stadiului de implementare a SDDJB și a Planului de măsuri elaborat, document care a fost de asemenea realizat de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;
✓ Elaborarea unui Plan Strategic Instituțional al Consiliului Județean Brașov 2021-2023 care a fost aprobat de forul deliberativ judeţean;
✓ Implementarea unei soluții informatice integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente) care, începând cu luna februarie 2021, furnizează digital fluxurile de lucru de bază din cadrul Consiliului Județean Brașov;
✓ Transferarea în mediul digital, prin procesul de retro-digitalizare, a arhivei Consiliului Judeţean Braşov conţinând documentele cu valoare operațională.

https://site.judbrasov.ro/upload/files/1651041956_Strategia%20de%20dezvoltare.pdf

https://site.judbrasov.ro/upload/files/1650975833_Plan%20strategic%20institutional.pdf
*****************************************

Primăria Municipiului Deva a finalizat proiectul Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”, cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422. Informarea privind finalizarea proiectului, precum și rezultatele obținute/livrabilele elaborate se regăsesc la adresa

https://www.primariadeva.ro/index.php/primaria/anunturi_fonduri_europene

*****************************************

Municipiul Alba Iulia a finalizat proiectul intitulat „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ” – Cod SIPOCA 637 MySMIS 128599 – cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. CP 12/2018 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Proiectul în valoare de  998.432,80 lei (din care contribuția Municipiului Alba Iulia, reprezentând 2%, a fost de 19.968,66 lei) a avut ca obiectiv general susținerea implementării unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, în corespondență cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice, în termen de 34 de luni. Perioada de implementare: 18.06.2019-18.04.2022.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

A fost finalizat procesul de consultare publică, documentul urmând a fi actualizat cu  recomandările primite și supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în 27 aprilie 2022.

 • Elaborarea Strategiei de Smart City a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2021-2030. Documentul a parcurs procesul de consultare publică și a fost avizat de către Consiliul Local. Documentul este disponibil în RO și ENG: https://www.apulum.ro/
 • Dezvoltarea unei platforme online de Barometru Comunitar, ca instrument de abordare, monitorizare și evaluare a temelor prioritare ale comunității locale, bazat pe principiile consultării cetățenilor și de guvernanță transparentă, deschisă și participativă. Platforma este funcțională și este disponibilă la adresa: https://barometrucomunitar.apulum.ro/
 • Dezvoltarea unei platforme online de bugetare participativă, ca formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale. Platforma este funcțională funcțională și este disponibilă la adresa: https://bugetareparticipativa.apulum.ro/

Comunicatul privind conferința de final al proiectului este disponibil la link-ul următor:

https://www.apulum.ro/index.php/primaria/finantari_detail/6590  .

*****************************************

Municipiul Vaslui a fost beneficiarul contractului de finanțare nr. 341/09.04.2019 semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA), ce a avut ca obiect implementarea proiectului: „Sistem informatic integrat de e-administrație pentru îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice și simplificare administrativă” la nivelul Municipiului Vaslui, cod MySMIS 126350/SIPOCA 570.  Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv Specific 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Rezultatele proiectului pot fi vizualizate la adresa https://primariavs.ro/re.do?cmd=classPage&id=562&ids=564,566,565,562,563

*****************************************

ASOCIAȚIA TRANSPARENȚĂ PENTRU INTEGRITATE în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerul UAT DROBETA TURNU SEVERIN anunță finalizarea proiectului „Asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta Turnu Severin”, cod MySMIS 126500, cod SIPOCA 501, implementat în perioada 10.06.2019-10.02.2022, în scopul asigurării unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia în cadrul UAT Drobeta Turnu- Severin. Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa https://consultarejuridicaseverin.ro/rezultate-proiect.php

*****************************************

Rezultatele proiectului BI Smart Alba Iulia, cod SIPOCA 810, cod MySMIS 136237, derulat de către UAT Municipiul Alba Iulia, se pot vizualiza la adresele: https://www.apulum.ro/index.php/primaria/document/6443, platforma de open data fiind disponibilă la acest link Platformă Contribuabili (directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro) sau pe www.apulum.ro și DAS ALBA IULIA – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ALBA IULIA (directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro) – e-cetatean alba iulia reprezentând linkul direct către platforma de open data.

*****************************************

Livrabilele aferente rezultatelor obținute în cadrul proiectului Planificare strategică eficientă şi implementare de soluţii electronice pentru reducerea birocraţiei, cod SIPOCA 558 / MYSMIS 126495 (beneficiar Primăria Municipiului Arad) se regăsesc la următoarea adresă:

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/planificare-strategica-eficienta-si-implementare-de-solutii-electronice-pentru-reducerea-birocratiei-cod-sipoca-558–mysmis-126495-00018ac2?OpenDocument

*****************************************

Link-ul cu rezultatele proiectului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”, cod SIPOCA/MySMIS 768/ 136071, derulat de către Primăria municipiului Focșani poate să fie accesat la adresa: https://www.focsani.info/stiri/rezultatele-proiectului-quot-planificarea-si-managementul-mobilita-539-ii-urbane-durabile-prin-eleaborarea-pmud-quot

*****************************************

Promovarea activităților proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, beneficiar Primăria municipiului Iași, cod SMIS 136247 –  banner web, parte din „campania online de informare și conștientizare a cetățenilor”!

*****************************************

Livrabilele proiectului Strategia de Eficienţă Energetică a Judeţului Timiş – 2021-2027, implementat de către Consiliul Județean Timiș, cod MySMIS 135760, cod SIPOCA 784 se regăsesc la adresele următoare:

https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/strategia-eficienta-energetica.pdf

https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Vol-1-Analiza-SDES-Timis_FINAL_compress.pdf

https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Vol.2.-Strategia_draft-final_FINAL_compressed.pdf

https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Obiective-Timis-Portofoliu-de-proiecte_FINAL_compressed.pdf

*****************************************

Rezultatele proiectului “Promovarea dezvoltării urbane durabile prin elaborarea documentelor de planificare strategică pentru perioada 2021-2027 – PLANIFIC ” – COD SMIS 135741, implementat de către Primăria municipiului Buzău se regăsesc la adresa https://primariabuzau.ro/promovarea-dezvoltarii-urbane-durabile-prin-elaborarea-documentelor-de-planificare-strategica-pentru-perioada-2021-2027-planific-cod-smis-135741/

*****************************************

Rezultatele proiectului „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni” , cod SIPOCA 666; cod MySMIS 2014: 129682, derulat de către Municipiul Târnăveni se regăsesc la următoarele adrese:

http://eservicii-eprimarie.primariatarnaveni.ro/#/home

https://primariatarnaveni.ro/blog/2022/02/28/proiectul-planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni-poca/

https://primariatarnaveni.ro/blog/2022/01/28/13853/

https://primariatarnaveni.ro/blog/2022/01/27/organizare-eveniment-de-diseminare-a-rezultatelor-obtinute-in-cadrul-proiectului-planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni/

https://primariatarnaveni.ro/blog/2019/09/18/planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni/

https://www.tirnaveni.ro/planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni-autoritatea-publica-locala-a-municipiului/

https://www.tirnaveni.ro/organizare-eveniment-de-diseminare-a-rezultatelor-obtinute-in-cadrul-proiectului-planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni/

*****************************************

Livrabilele proiectului cu titlul „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative, cod SIPOCA 455/cod MySMIS 118716, derulat de Școala Națională de Grefieri în perioada 29 mai 2018 – 29 ianuarie 2022, se regăsesc la adresa: http://www.grefieri.ro:808/?page_id=11203

Prin accesarea acestui link, pe lângă o scurtă prezentare a proiectului, din aceeași pagină se pot accesa și alte pagini referitoare la Rezultate, Livrabile sau Comunicate, prin accesarea butonului corespunzător:

*****************************************

Rezultatele finale ale proiectului ,,Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice în format electronic la nivelul Municipiului Brad”, implementat de către Primăria municipiului Brad, Cod SIPOCA/MySMIS: 627/128738 se regăsesc la adresele următoare: https://primariabrad.ro/proiecte-europene/

Portalul web https://se.primariabrad.ro/cmsSE/

Soluția de plată electronică:  https://se.primariabrad.ro/cmsSE/plati

Aplicația pentru dispozitive mobile, ”Municipiul Brad – Ghiseul online” – în funcţie de sistemul de operare folosit de utilizator aplicația poate fi descărcată:

pentru sistemul Android de pe serviciul online Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indsoft.sesizariBrad

pentru sistemul IOS de pe serviciul online App Store:

https://apps.apple.com/ro/app/brad-ghișeul-online/id1582618136

*****************************************

Rezultatele proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), Cod MySMIS 125603/cod SIPOCA 528, implementat de către Consiliul Județean Gorj se regăsesc la adresa https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/proiecte-in-implementare/programul-operational-capacitate-administrativa/

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului Simplu, cod SIPOCA 523, SMIS 126923, implementat de către Primăria municipiului Târgu Jiu se regăsesc la următoarele adrese:

https://www.targujiu.ro/

https://eportal.targujiu.ro/

https://eportal.targujiu.ro/dm_tgjiu/servicii.nsf/pagini/depunere+online

https://www.targujiu.ro/dm_tgjiu/portal.nsf/pagini/proiect+cod+smis+126293-00001702

*****************************************

Livrabilele și rezultatele proiectului„FIECARE OM CONTEAZĂ! Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora”, cod SIPOCA 575/cod MySMIS 126131, implementat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se regăsesc la adresa http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/6390

*****************************************

Rezultatele proiectului cu titlul „Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027”, cod SIPOCA 520/SMIS 125782, implementat de către Consiliul Județean Brăila se regăsesc la adresa  https://cjbraila.ro/dm/portal.nsf/AllByUNID/Strategia-de-dezvoltare-a-judetului-Braila-20212027-0001E356?OpenDocument

*****************************************

Rezultatele proiectului Dezvoltarea Capacității Administrative a municipiului Bârlad, cod 544, MySMIS 126155 se regăsesc la adresa https://primariabarlad.ro/dezvoltare-locala/proiecte-finalizate/

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași, cod SIPOCA 569/MySMIS 126537, implementat la nivelul Consiliului Judetean Călărași, se regăsesc la adresa https://www.calarasi.ro/index.php/proiecte/proiecte-implementate/item/310-planificare-strategica-si-simplificare-administrativa-pentru-o-dezvoltare-sustenabila-a-judetului-calarasi-cod-sipoca-569-mysmis-nr-126537

*****************************************

Rezultatele proiectului Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Cod SMIS: 127534; Cod SIPOCA: 619, implementat de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ȘI ADOPȚII, proiect derulat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în baza Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi BERD privind sprijinul pentru implementarea proiectelor finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene se regăsesc, dând click aici!

*****************************************

Județul Bacău, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, proiectul „Servicii publice de calitate la nivelul Județului Bacău”, cod SMIS 128880/SIPOCA 652 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020! Obiectivul general al proiectului a vizat Optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin introducerea de sisteme și standarde la nivelul UAT Judetul Bacău, în conformitate cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice). Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa https://www.csjbacau.ro/dm_cj/portalweb.nsf/AllByUNID/servicii-publice-de-calitate-la-nivelul-judetului-bacau-0002131a?OpenDocument

*****************************************

Rezultatele proiectului „A.R.C.A. – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocrației și digitizare pentru Cetățenii BĂNIEI”, cod SIPOCA 514/MySMIS+ 126292, proiect implementat de către Primăria municipiului Craiova se pot regăsi la adresele: http://350.primariacraiova.ro/app.php/  și https://eportal.primariacraiova.ro/

*****************************************

Rezultatele proiectului „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Marghita”, Cod SIPOCA 789 / SMIS 135923, implementat de către Primăria municipiului Marghita se regăsesc la adresa: https://marghita.ro/uncategorized/fundamentarea-deciziilor-planificarea-strategica-si-masuri-de-simplificare-pentru-cetateni-la-nivelul-municipiului-marghita/

*****************************************

Link-urile funcționale cu rezultatele și livrabilele proiectului  „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, cod SMIS 129622/ SIPOCA 660, implementat de către Primăria municipiului Mediaș se regăsesc la adresa de mai jos:

https://eportal.primariamedias.ro/portal/medias/portal.nsf/AllByUNID/Resurse-Integrate-pentru-o-Dezvoltare-Locala-Sustenabila-0001251E?OpenDocument

*****************************************

Rezultatele proiectului „Simplificarea procedurilor administrative  pentru cetățenii  Municipiului Pitești”, cod  MySMIS 126349, cod SIPOCA 566, implementat de către Primăria municipiului Pitești se regăsesc la următoarea adresă: https://www.primariapitesti.ro/rezultatele-proiectului-p1088

*****************************************

Rezultatele proiectului  „Planificare strategică și implementarea de proceduri și instrumente informatice pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în domeniul socio-medical și planificare urbană la nivelul Municipiului Reghin„, cod SIPOCA 767, Cod MySMIS2014: 135925 și livrabilele Strategia de dezvoltare durabilă actualizată și Strategia Smart City sunt disponibile la adresa  https://www.primariareghin.ro/ro/informare-cetateni/poca/  și pot fi accesate și din site-ul primăriei, din meniul informare cetățeni – POCA.

Platforma cu servicii electronice dedicată cetățenilor este disponibilă la adresa https://online.primariareghin.ro/cetatean-login ea putând fi accesată și direct din site-ul primăriei, secțiunea „servicii online -> portal servicii electronice”.

*****************************************

Linkul la care poate fi accesat PMUD Focșani, elaborat în cadrul proiectului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”, cod SIPOCA/MySMIS 768/136071 este următorul:

http://www.focsani.info/www2013.focsani.info/fisiere/userfiles/drii/pmud_focsani_v7.pdf

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP) a implementat, începând cu data de 28 iunie 2017, proiectul „Calitate, Standarde, Performanță – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, cod SIPOCA 47, cod MySMIS 120208. Documentele realizate în cadrul proiectului se regăsesc la adresa https://www.mdlpa.ro/pages/documenterealizate

*****************************************

Livrabilele realizate în cadrul proiectului Cod SIPOCA/MySMIS:581/127462, cu titlul: „Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice” se regăsesc la  https://www.anrsc.ro/poca/ și https://amr.ro/serviciipublice/index.php/studii-elaborate-in-cadrul-proiectului/

*****************************************

Municipiul Vaslui, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 492 din 18.05.2020, a finalizat implementarea proiectului “ Planificare strategică – Municipiul Vaslui”, cod SIPOCA 812, cod MySMIS 136326, cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice, Componenta 1: CP13/2019 -„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice  locale  din  regiunile  mai   puțin  dezvoltate”.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa de mai jos:

 • Planul strategic Instituțional al Municipiului Vaslui aferent perioadei 2021-2022;
 • Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui  pentru perioada 2021-2027;
 • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027.

https://www.primariavs.ro/re.do?cmd=classPage&id=499&ids=501,500,506,499,505

*****************************************

În cadrul proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS 2014+/126349, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, Municipiul Pitești a achizitionat servicii de elaborare plan pentru atragerea utilizatorilor vizati la serviciile oferite (servicii electronice implementate – componenta portal servicii pentru cetăteni si componenta bugetare participativă). Serviciile de elaborare a planului pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile oferite (servicii electronice implementate – componenta portal servicii pentru cetățeni și componenta bugetare participativă) – Plan de comunicare, constau în identificarea metodelor potrivite pentru atragerea utilizatorilor vizați de serviciile electronice ce vor fi oferite de Primăria Municipiului Pitești în urma implementării proiectului, astfel încât utilizatorii finali să fie încurajați să folosească portalul de servicii electronice destinat lor. Livrabilele proiectului se regăsesc la adresa https://www.primariapitesti.ro/achizitie-de-servicii-de-elaborare-plan-pentru-atragerea-utilizatorilor-vizati-la-serviciile-oferite-servicii-electronice-implementate-componenta-portal-servicii-pentru-cetateni-i-componenta-p866

*****************************************

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva, în calitate de Beneficiar are în implementare proiectul cu titlul: „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice la nivelul Municipiului Deva”, cod SIPOCA 536/SMIS 126422, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna Craiova.

Rezultatele/Livrabilele proiectului se regăsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Deva la următoarea adresă:

http://www.primariadeva.ro/proiecte-cu-finantare-europeana-in-derulare/rezultate-proiect-ldquo-optimizarea-proceselor-in-concordanta-cu-strategia-pentru-consolidarea-administratiei-publice-la-nivelul-municipiului-deva-rdquo-cod-sipoca-536-cod-smis-126422-proiect-cofinantat-din-fondul-social-european-prin-programul-operationa

*****************************************

Link-urile funcționale cu rezultatele/livrabilele proiectului SIPOCA 16 (QAFIN)/ SMIS 117846, Imbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN se regăsesc pe site-ul Liderului de parteneriat (MEd-UMPFE) la adresele

http://proiecte.pmu.ro/

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/qafin

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/qafin/informatii

și pe site-ul Partenerului (ARACIS) la adresa

https://www.aracis.ro/rezultatele-proiectului-qafin/

*****************************************

Rezultatele proiectului eFuncţionar+. Servicii electronice şi simplificare administrativă, Contract de finanţare nr. 287 / 06.12.2018, modificat cu Actul adițional nr.1 din 11.03.2020 și Actul adiţional nr.2/09.12.2020, cod MySMIS 126380, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de către Primăria municipiului Brașov se regăsesc la următoarele adrese

https://serviciielectronice.brasovcity.ro/cmsSE

https://www.brasovcity.ro/ro/primaria/proiecte_europene_finalizate

https://www.youtube.com/watch?v=PmpqgNTce_s

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar a implementat proiectul cu titlul „RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, Cod MySMIS 129687/Cod SIPOCA 667. Rezultatele proiectului se pot regăsi la adresa https://www.portalbn.ro/portal/bistrita-nasaud/portal.nsf 

*****************************************

Rezultatele proiectului Simplificarea administrativă și reducerea birocrației pentru cetățenii din Municipiul Oltenița COD SIPOCA 650/COD MySMYS 129241, implementat de către Primăria municipiului Oltenița se regăsesc la adresa https://primariaoltenita.ro/simplificarea-administrativa-si-reducerea-birocratiei/

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului “Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România – cod SMIS 129720 / cod SIPOCA 711”, implementat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pot fi accesate și descărcate utilizând link-ul: https://www.mdlpa.ro/pages/elaborarepoliticiurbanesipoca711

Informațiile despre descrierea proiectului, obiectiv, durată, buget, achiziții și rezultate estimate și obținute se regăsesc în secțiunea Dezvoltare teritorială, subsecțiunea Proiecte de pe site-ul oficial al beneficiarului www.mdlpa.ro

*****************************************

Rezultatele obținute prin proiectul “Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei la nivelul municipiului Onești”, SMIS 128863 / SIPOCA 638 sunt publicate pe site-ul primariei municipiului Onesti (http://www.onesti.ro), la adresele “http://www.onesti.ro/index.php/proiecte-europene/1484-campanie-informare-12”; http://www.onesti.ro/documente/anunturi/2021/IT&C/Diverse/Comunicat-final-28102021.pdf

*****************************************

Rezultatele proiectului „ASISTENȚĂ PENTRU FORMULAREA PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ A MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI ȘI A PRINCIPALELOR INSTRUMENTE APLICABILE ÎN FIECARE ETAPĂ PENTRU PERIOADA 2020-2024”, cod SMIS 126498 se regăsesc la adresa de mai jos:

https://www.primariadragasani.ro/informatii-publice/proiecte/proiecte-finalizate/Asistenta-pentru-formularea-propunerii-de-politica-publica

*****************************************

Rezultatele proiectului EPAS – Eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primăria municipiului Petroșani – Cod SIPOCA 642/Cod MySMIS – 127741 se pot vizualiza la adresa: https://www.primariapetrosani.ro/dm_petrosani/portal.nsf/AllByUNID/in-derulare-0000696a?OpenDocument

*****************************************

Link-urile funcționale cu rezultatele/livrabilele ale proiectului ”Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 533/cod MySmis 126548 se regăsesc la adresa: https://judetulharghita.ro/proiectul-cafhr/

*****************************************

Informațiile și rezultatele/livrabilele proiectului SPECIAL ZALĂU – Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău, cod MySMIS 126302, SIPOCA 521 se regăsesc la adresa următoare: https://zalausj.ro/portal/zalau/portal.nsf/AllByUNID/programe-si-strategii-00002b4e?OpenDocument

*****************************************

Pentru vizualizarea rezultatelor proiectului Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj, beneficiar Județul Sălaj, Cod MySMIS 126243 / Cod SIPOCA 549, vă rugăm să accesați următoarele link-uri https://www.cjsj.ro/index.php/consiliul-judetean/strategii-programe-proiecte/10-proiecte-finalizate/96-simplificarea-procedurilor-administrative-si-cresterea-eficientei-in-judetul-salaj

http://servicii.cjsj.ro/

*****************************************

În data de 29 iunie 2020, Județul Bacău și Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 521 pentru implementarea proiectului „Bacău Smart County”, cod SIPOCA /SMIS – 808/136013.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 luni și este finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel POCA/661/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 3.369.338,00 lei, din care finanțarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 2.863.937,31 lei, finanțarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 438.012,95 lei, iar contribuția eligibilă a beneficiarului este de 67.387,74 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității administrative a Județului Bacău  prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen lung, simplificarea procedurilor administrative și reducerea în același timp a birocrației pentru cetățenii județului Bacău.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Profilul monografic al județului Bacău – septembrie 2021, document ce va sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău pentru perioada 2021-2029, precum și a elaborării instrumentului de monitorizare a strategiei poate să fie accesat, dând click aici!

*****************************************
INA implementează proiectul „Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de studii/ analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică”, Cod SIPOCA 617, Cod MySMIS 127558. Una dintre activitățile proiectului constă în elaborarea unui studiu privind funcția de mentor și activitatea de mentorat în administrația publică, dezvoltat cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale. Proiectul este implementat de Institutul Național de Administrație, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, și beneficiază de asistență tehnică din partea Grupului Băncii Mondiale. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) 2014-2020, valoarea totală a proiectului este de 6.601.181,75 lei, durata acestuia fiind de 37 de luni.
Informații suplimentare despre proiect pot fi consultate pe pagina web a INA, www.ina.gov.ro, secțiunea Proiecte/ Proiecte în implementare.
*****************************************
Conferința de prezentare și raportare a proiectului SIPOCA 129872/715 „Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” organizată în perioada 2-3 septembrie 2021 a asigurat un cadru propice pentru prezentarea principalelor activități pe care proiectul și le-a propus și a rezultatelor intermediare obținute până la acest moment în ceea ce priveşte:
– reglementarea cadrului legal pentru alocarea și descrierea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul Național al Calificărilor.
– dezvoltarea cadrului metodologic pentru utilizarea creditelor transferabile și pentru dezvoltarea programelor de studii universitare pe bază de rezultate ale învățării.
– standardizarea procesului de evaluare și certificare de competențe profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal
– actualizarea Registrului Național al Calificărilor prin revizuirea și dezvoltarea a unui număr de 250 standarde ocupaționale și prin corelarea acestuia cu COR și CNC
Pentru vizualizarea prezentărilor susținute în cadrul conferinței accesați http://poca.anc.edu.ro/noutati.php#conferinta
*****************************************
ANFP a lansat proiectul E-bugetar „Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870.
Principalele activități cuprinse în proiect sunt următoarele:
✅ Dezvoltarea Sistemului Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sistemul Public – E-bugetar (SENEOSP);
✅ Concursul național pentru funcționarii publici;
✅ Instruirea personalului din administraţia publică.
Informațiile legate de acest proiect se regăsesc la adresa http://www.anfp.gov.ro/continut/In_implementare
*****************************************
Conferința de prezentare și raportare a proiectului SIPOCA 129872/715 „Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” organizată în perioada 2-3 septembrie 2021 a asigurat un cadru propice pentru prezentarea principalelor activități pe care proiectul și le-a propus și a rezultatelor intermediare obținute până la acest moment în ceea ce priveşte:
– reglementarea cadrului legal pentru alocarea și descrierea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul Național al Calificărilor.
– dezvoltarea cadrului metodologic pentru utilizarea creditelor transferabile și pentru dezvoltarea programelor de studii universitare pe bază de rezultate ale învățării.
– standardizarea procesului de evaluare și certificare de competențe profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal
– actualizarea Registrului Național al Calificărilor prin revizuirea și dezvoltarea a unui număr de 250 standarde ocupaționale și prin corelarea acestuia cu COR și CNC
Pentru vizualizarea prezentărilor susținute în cadrul conferinței accesați http://poca.anc.edu.ro/noutati.php#conferinta
*****************************************
În cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, cod SMIS 119957 (SIPOCA 136), au fost elaborate de către consultantul Banca Mondială, un compendiu şi două ghiduri, relevante pentru modernizarea managementului resurselor umane din administrația publică:
✅ Compendium cu fișe standardizate pentru funcțiile publice;
✅ Ghid dedicat compartimentelor de resurse umane privind managementul de personal și dezvoltarea carierei în administrația publică;
✅ Ghid privind modalități și instrumente pentru motivarea personalului din administrația publică.
Cele trei publicații sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Mai multe informaţii 👉 https://tinyurl.com/2ne2skew
 #ANFP și Ministerul Muncii și Protecției Sociale sunt parteneri în acest proiect, al cărui beneficiar este Secretariatul General al Guvernului. Obiectivul proiectului este acela de a dezvolta sistemul de management strategic integrat al resurselor umane, astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, incluzive și inovative.
Detalii despre proiect 👉 https://tinyurl.com/e293vv8t

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală” (cod SIPOCA 722/MySMIS2014+ 129988).

În perioada 06-08 septembrie 2021, în cadrul proiectului, a avut loc primul  focus – grup, dintr-o serie de trei evenimente de acest gen, al activității ”Elaborarea unor proiecte de acte normative privind modificarea/completarea/ îmbunătățirea cadrului normativ incident domeniului poliției locale”.

https://www.mdlpa.ro/pages/focusgrupelaborareproiecteactenormativepolitialocala

În perioada 13-15 septembrie 2021 a avut loc cel de-al doilea focus – grup al activității:

https://www.mdlpa.ro/pages/administratiepublicaproiecte

În data de 22 septembrie 2021, în cadrul proiectului, a avut loc cel de-al treilea focus – grup al activității ”Elaborarea unor proiecte de acte normative privind modificarea/completarea/îmbunătățirea cadrului normativ incident domeniului poliției locale”:

https://www.mdlpa.ro/pages/administratiepublicaproiecte

În data de 04 octombrie 2021, în cadrul proiectului, a avut loc focus – grupul de informare în cuprinsul căruia s-a analizat forma actualizată a proiectului de act normativ care reglementează domeniul poliției locale:

https://www.mdlpa.ro/pages/focusgrupproiectulsipoca722

În perioada 11-13 octombrie 2021, în cadrul proiectului, a avut loc primul Focus – Grup pentru prezentarea planului de formare continuă și a programului modular interdisciplinar privind polițistul local:

https://www.mdlpa.ro/pages/focursgrupprezentareplanformaprogrammodulapolitialocala

În data de 07 decembrie 2021, la București, a avut loc cel de-al treilea focus-grup dintr-o serie de trei evenimente de acest gen, pentru prezentarea, de către  Institutul Național de Administrație, a planului de formare continuă și a programului modular interdisciplinar privind polițistul local:

https://www.mdlpa.ro/pages/focursgrupprezentareplanformarecontinuapolitialocala

În data de 14 decembrie 2021, la București, în cadrul proiectului, a avut loc ultimul Focus – Grup de Informare dintr-o serie de trei evenimente de acest gen, în cuprinsul căruia s-au prezentat următoarele:

 • Cadrul normativ privind poliția locală,
 • Ghidul de proceduri operaționale și de sistem cu principalele activități procedurabile identificate conform competențelor legale ale poliției locale,
 • Propunerea de politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local – funcționar public care ocupă o funcție publică specifică,
 • Analiza documentară privind nevoile de formare, carieră și statut ale personalului poliției locale,
 • Planul de formare continuă și programul modular interdisciplinar al polițistului local.

https://mdlpa.ro/pages/focusgrupinformareproiect722

În data de 29 decembrie 2021, la București, a avut loc Conferința de închidere, în cuprinsul căreia s-au tras concluzii asupra următoarelor obiective atinse în cadrul proiectului:

 • cadrul normativ privind poliția locală,
 • Ghidul de proceduri operaționale și de sistem cu principalele activități procedurabile identificate conform competențelor legale ale poliției locale,
 • Propunerea de politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local – funcționar public care ocupă o funcție publică specifică,
 • Analiza documentară privind nevoile de formare, carieră și statut ale personalului poliției locale,
 • Planul de formare continuă și programul modular interdisciplinar al polițistului local.

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente” (SIPOCA 57/ SMIS 120126), implementat la nivelul Ministerului Justiției se regăsesc la următoarele adrese: https://www.just.ro/comunicat-de-presa-privind-finalizarea-proiectului-consolidarea-capacitatii-administrative-a-mj-prin-dezvoltarea-unei-platforme-de-gestiune-a-proceselor-de-lucru-gpl-si-a-aplicatiilor-afere/ și https://www.just.ro/despre-noi/rapoarte-si-studii/studii-si-analize/

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului Municipiul Blaj – Administrație publică eficientă, Cod SIPOCA/MYSMIS 2014+: 550/126520 se regăsesc la următoarele link-uri:

Campanie final proiect

https://www.facebook.com/www.ab.ro/videos/500610870945089

Pagina web

https://apelblaj.ro/nou/

Platforma integrată pentru servicii electronice

https://se.primariablaj.ro/infopage/

Cmunicat de presă final proiect

http://primariablaj.ro/stire/comunicat-final-proiect-poca-2-administratie-publica-eficienta-la-blaj-etapa-a-ii-a/

*****************************************

Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Blaj și a zonei sale funcționale elaborată în cadrul proiectului „Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă” și aprobată prin HCL, Cod SIPOCA 802, Cod MySMIS 135372 –aici și HCL – aici!

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021 – 2027, cod SMIS 126115, cod SIPOCA 542, implementat de către Consiliul Județean Prahova se regăsesc la adresa https://cjph.ro/proiecte/programe-de-finantare-2014-2020/poca-2014-2020

*****************************************

Primăria Municipiului Turda a implementat în perioada 21.12.2018 – 21.07.2021 proiectul „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,  cod SMIS 126485/ SIPOCA 546. Obiectivul general al proiectului a fost creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Primăriei Municipiului Turda pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale. Rezultatele obținute în cadrul proiectului se regăsesc la adresa https://primariaturda.ro/proiect-adept/rezultate-obtinute/

*****************************************

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, beneficiarul proiectului “Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și societăților cu capital de stat”, cod SIPOCA 388 / cod MySMIS 115784, parte în contractul de finanțare nr. 189/2018, co-finanțat din FSE, prin POCA 2014-2020, a finalizat implementarea proiectului la 16.07.2021.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa http://economie.gov.ro/domenii/economie/resurse-minerale-neenergetice

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de beneficiar, implementeaza proiectul Consolidarea capacitatii de planificare strategica a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in renovarea fondului construit national din perspectiva eficientei energetice si a riscului seismic, cod MySmis 127562 / cod SIPOCA 606. Informații legate de acest proiect se regăsesc la https://www.mdlpa.ro/pages/proiectpoca

*****************************************

Link-ul paginii de prezentare a proiectului (unde se regăsesc și livrabilele/rezultatele acestuia) Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 poate să fie vizualizată la adresa https://www.onrc.ro/index.php/ro/despre-onrc/proiecte-finantate-din-fonduri-ue/poca

*****************************************

Link-urile cu livrabilele proiectului  “ Planificare strategică și decizională la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Județul Ilfov- garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, cod SIPOCA/MySMIS: 654/128946, implementat de către Consiliul Județean Ilfov se regăsesc la adresele de mai jos:

https://cjilfov.ro/wp-content/uploads/Anunturi/2021/planificare_strategica_decizionala_26-02-2021/Raport-Analiza-ex-post-Judetul-Ilfov.pdf

https://cjilfov.ro/wp-content/uploads/Anunturi/2021/planificare_strategica_decizionala_26-02-2021/Metodologia-standard.pdf

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Suceava, în calitate de Beneficiar, a finalizat proiectul ”APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava”, cod SIPOCA 626/ Cod MySmis2014: 128093, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritara ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Pentru mai multe informații legate de acest proiect precum si rezultatele/livrabilele proiectului vă rugăm să accesați următorul link: https://eportal.primariasv.ro/

*****************************************

Rezultatele şi livrabilele obținute prin implementarea proiectului „Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, cod SMIS 126412/SIPOCA 553, derulat de către Consiliul Județean Botoșani se regăsesc la adresele https://www.cjbotosani.ro/proiecte/finantari-nerambursabile/perioada-de-programare-2014-2020/programul-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/  și https://eadministratie.cjbotosani.ro/

*****************************************

Detaliile proiectului „Consolidarea capacitatii administrative a UAT Municipiul Motru”, cod SMIS/SIPOCA 126212/516, implementat de UAT Municipiul Motru se regăsesc la adresele https://www.primariamotru.ro/consolidarea-capacitatii-administrative-a-uat-municipiul-motru și  https://se.primariamotru.ro/cmsse

*****************************************

Livrabilele dezvoltate în cadrul proiectului e-CETATEAN – „Cunoștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate” Cod MySMIS 126477 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, implementat de către Primăria sectorului 4 se regăsesc la următoarele adrese:

Spațiul Virtual Unic

https://svu.ps4.ro/

Prezentare SVU

https://svu.ps4.ro/PS4/video_svu.html

Informații proiect e-CETATEAN

https://ps4.ro/util-cetatenilor/implementare-proiecte/proiect-poca-e-cetatean/

*****************************************

Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, implementat de Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435. Informații legate de activitățile și de rezultatele proiectului se regăsesc la adresele

http://www.justitie493.ro/materiale-resurse-utile/

https://asociatiaasised.wordpress.com/proiecte-3/accesul-la-sistemul-juridic-prin-perspectiva-grupurilor-vulnerabile-justitie-pentru-toti/

*****************************************

Municipiul Urziceni, persoană juridică de drept public, a implementat proiectul cu finanțare europeană “SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRATIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI” Cod SIPOCA 645, Cod MySMIS 129218. Informații legate de activitățile și de rezultatele proiectului se regăsesc la adresa : http://primaria-urziceni.ro/files/Rezultate%20proiect.pdf

*****************************************

Link-ul funcţional către rezultatele/livrabilele proiectului „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”– SIPOCA 62 (cod MySMIS 119988) se regăsește la adresa următoare: https://sna.just.ro/2019+SIPOCA+62

*****************************************

Informații cu privire la proiectul ”Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița” cod SIPOCA 687, cod MYSMIS 128636 ” și rezultatele acestuia le puteți găsi la următoarele linkuri:

Portalul web al Primăriei municipiului Bistrița – https://www.primariabistrita.ro/

Serviciile online implementate – https://www.e-bistrita.ro/cetatean-login

Raport rezultat proiect – https://www.primariabistrita.ro/primaria/integrare-europeana/poca-2014-2020/

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar, a finalizat proiectul „Administrație electronică la nivelul Municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, cod SIPOCA 526/cod SMIS 126260, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.1 “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următoarea pagină: https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2021/03/Rezultate-proiect-Administratie-Electronica_compressed.pdf

*****************************************

Strategia de dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2021-2027 a fost pregătită în cadrul contractului cu nr. 20888/03.11.2020, parte a proiectului „Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813, SMIS 136088, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Documentul se regăsește la adresa următoare: https://cjvrancea.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-2021-2027/

*****************************************

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, a implementat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) proiectul “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.adr.gov.ro/stabilirea-cadrului-de-dezvoltare-a-instrumentelor-de-e-guvernare-egov-2/

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală” cod SIPOCA 722/MySMIS2014+ 129988. Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să consultați următorul link:

https://www.mdlpa.ro/pages/focusgrupghidprocedurisipoca722

*****************************************

Rezultatele proiectului ”Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, SMIS 126412, SIPOCA 553, beneficiar Consiliul Județean Botoșani se pot vizualiza aici!

*****************************************
Rezultatele proiectului Simplificarea Procedurilor Administrative prin Digitalizare, cod SIPOCA 636, cod SMIS 128275, beneficiar Primăria Municipiului Pașcani pot fi vizualizate aici!
*****************************************
Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Calarasi”, cod SIPOCA 656! 
Rezultatele proiectului se regăsesc la următoarea adresă:

*****************************************

Proiect ”Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, Cod: SIPOCA 496 MYSMIS 2014/126528. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul componentei 1: CP8/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție, în Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente. Cod apel: POCA/219/2/3/ Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia. A fost implementat de către Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială (ASSOC).

Domeniu web beneficiar:

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/

Activități și Rezultate:

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/activitati/

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/cat/noutati/

Acces la justiție

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/acces-la-justitie/

InfoLex

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/infolex/

Ghid legislație

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/abc-juridic/

*****************************************
„Capacitate administrativã ridicatã prin investitii integrate si complementare – CARIC”, proiect implementat de către Consiliul Județean Galați, SMIS 126291/SIPOCA 535!
Obiectivul general a constat în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Județean Galați și a 5 instituții subordonate, din regiunea mai puțin dezvoltată, prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și naționale (implementare CAF, planificare strategică instituțională, sistem informatic pentru arhiva electronică).
Rezultatele proiectului au vizat: Crearea unui grup de lucru funcțional; Elaborarea unei Strategii de dezvoltare a județului Galați; Elaborarea unui Plan Strategic instituțional aferent anilor 2020 – 2021 și proceduri operaționale și de sistem pentru aplicarea acestuia; Elaborarea CAF implementat la nivelul Consiliului Județean Galați și în cadrul a 5 instituții subordonate; Implementarea unui sistem informatic creat și implementat pentru digitalizarea proceselor de administrare a documentelor; Instruirea în domenii specifice și certificate a circa 150 de persoane din Consiliul Județean Galați și 5 instituții subordonate; Realizarea unui proces de retrodigitalizare a documentelor din arhivă și administrarea electronică a documentelor din arhivă.

*****************************************

Titlul proiectului: „Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de studii/ analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică”, Cod SIPOCA 617, Cod SMIS 127558! Beneficiar: Institutul Național de Administrație, Parteneri: Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Proiectul beneficiază de asistență tehnică din partea Grupului Băncii Mondiale.

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European!

Bugetul total al proiectului: 7.939.028,70 lei – cheltuieli totale nerambursabile: 7.477.748,48 lei și contribuție proprie: 461.280,22 lei

Data semnării contractului de finanțare: 13 august 2019

Durata: 24 de luni (Proiectul a fost suspendat în perioada 15.01.2020 – 17.09.2020)!

http://ina.gov.ro/intarirea-capacitatii-ina-privind-dezvoltarea-de-studii-analize-cu-impact-asupra-sistemului-de-formare-profesionala-in-administratia-publica/?fbclid=IwAR1x5vdIwOqZN3TrYV5G3EsauA2roSz4ZAQi9XUoxu5LojmFYa_-g5ttq4o

*****************************************

Rezultatele proiectului „Soluții Informatice Integrate Pentru Simplificarea Furnizării Serviciilor către Cetățeni și Mediul de Afaceri și Optimizarea Procedurilor Administrative la Nivelul Municipiului Râmnicu Sărat„, Cod Smis 129270 – Cod SIPOCA 647 se regăsesc la următoarea adresă:

http://www.primariermsarat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4878:rezultatele-proiectului-soluii-informatice-integrate-pentru-simplificarea-furnizrii-serviciilor-ctre-ceteni-i-mediul-de-afaceri-i-optimizarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-ramnicu-sratq-cod-smis-129270-cod-sipoca-647&catid=90:pagina-start-stiri&Itemid=1 

*****************************************

„Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”, cod proiect 127462, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Pentru vizualizarea informațiilor și a rezultatelor proiectului, vă rugăm să accesați următorul link:

https://www.anrsc.ro/poca/ 

*****************************************

Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni, cod MySMIS 135954, cod SIPOCA 801! Pentru informații legate de implementarea acestui proiect, vă rugăm să accesați următorul link:

http://cjialomita.ro/impreuna-pentru-ialomita-mai2021/

*****************************************

Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, cod SMIS 120082, cod SIPOCA 56! Proiect implementat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) https://anabi.just.ro/

*****************************************

Document de planificare strategică și financiară – Criterii de prioritizare a investițiilor în sectoarele sănătate, asitență socială, infrastructura de mediu și transport pentru realizarea bugetului Consiliului Județean Bistrița – Năsăud aferent anului 2021 – realizat în cadrul proiectului SMIS 129687. Documentul poate să fie vizualizat aici!

*****************************************
Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice cod SIPOCA 54/cod MySMIS 119240!
*****************************************
„Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul municipiului Dej“, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 cod MySMIS 129268, cod SIPOCA 655!
*****************************************
Proiectul ”Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Educatiei si Cercetării prin optimizarea proceselor decizionale in domeniul de cercetare-dezvoltare si inovare”, – SIPOCA 393, cod MySMIS 116103, cofinantat din FSE, prin POCA!
*****************************************
Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Valoarea totală a proiectului: 2.551.072,84 lei!
*****************************************
Ministerul Afacerilor Interne a derulat proiectul „Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, SIPOCA 52, co-finanţat prin Fondul Social European (FSE)!
*****************************************
Rezultate proiect – „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Câmpina”, Cod SIPOCA: 648 – MySMIS: 129261!
*****************************************
Proiectul LINC – creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate, cod MySMIS:118824 /cod proiect: SIPOCA 451!
Obiectivul general al proiectului LINC l-a reprezentat Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi Parlament.
Pentru informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
*****************************************
Titlul proiectului: ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741
Sursa de finanţare: 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) – Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741
Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Data începerii proiectului: 24.11.2017
Perioada de implementare: 
34 luni, conform contractului de finanţare, cu modificările ulterioare
Valoarea totală estimată a proiectului: 
2.551.072,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este: 2.142.489,53 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este: 408.583,31 lei
Obiectivul general al proiectului: 
Dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Sprijin pentru fundamentarea deciziilor de actualizare a cadrului general pentru definirea, facilitarea aplicării și monitorizarea conformității cu normele de conduită;
O mai bună valorificare a potențialului utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică, inclusiv prin actualizarea instrumentelor existente;
Elaborarea și inițierea implementării unei strategii de comunicare în legătură cu standardele etice și obligațiile privind conduita din administrație, pe o perioadă de 3-4 ani;
Un sistem coerent de abordare a cerințelor privind dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități în legătură cu standardele etice și aplicarea lor ulterioară, în activitățile curente.
Rezultatele obținute prin proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741 au fost postate, după cum urmează:
• Un sondaj privind percepția în rândul cetățenilor cu privire la etica/ conduita în administrație;
• Un sondaj privind percepția în rândul personalului din cadrul administrației publice cu privire la etica/ conduita în administrație;
• O analiză cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii, facilitării aplicării și monitorizării conformității cu normele de conduită;
• O analiză privind potențialul utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică;
• Aplicația informatică utilizată de consilierii de etică pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare, dezvoltată și funcțională;
MANUALUL UTILIZATORULUI
• O propunere de strategie de comunicare pe termen mediu (3-4 ani) pe teme în legătură cu regulile privind conduita;
• Identitate vizuală unică asociată scopului și obiectivelor comunicării pe tema eticii și integrității în funcția publică;
• Identitate vizuală unică asociată scopului și obiectivelor exercitării mandatului/funcției/atribuțiilor de consilier de etică;
• O campanie publică de conștientizare cu privire la standardele privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice;
• Un program-pilot de formare a consilierilor de etică, cu 2 module distincte – unul pentru consilierii de etică în funcție și unul pentru persoane care ar dori să îndeplinească și se califică pentru funcția de consilier de etică (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
• Un program de formare destinat managerilor din autorități și instituții publice (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
• Un program de formare destinat conducătorilor de instituții care au calitatea de demnitar sau de ales local (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
• Un raport final privind formarea în sistem pilot, cu propuneri și recomandări pentru viitor;
• Un raport final cu privire la organizarea și parcurgerea procedurilor de transparență decizională și consultare publică;
• Un raport sintetic cu privire la principalele repere utilizate în cadrul activităților de inventariere a necesarului de dezvoltare și a celor de organizare și parcurgere a procedurilor extinse de transparență decizională și consultare publică, în limba română şi limba engleză;
Rezultatele obținute prin proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741 au fost publicate și pe pagina proiectului www.respectreciproc.ro
****************************************************
Comunicatul de presă privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS” (cod SMIS 120068/ SIPOCA 55), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă” poate să fie accesat la următoarea adresă: http://www.just.ro/comunicat-de-presa-privind-finalizarea-proiectului-dezvoltarea-si-implementarea-unui-sistem-integrat-de-management-strategic-la-nivelul-sistemului-judiciar-sims-cod-smis-120068-s/
Livrabilele proiectului pot fi consultate la următoarele adrese:
****************************************************
Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Hunedoara, în calitate de Beneficiar a finalizat proiectul „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației”, cod SIPOCA 529/cod SMIS 126237, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, în cadrul Obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
Rezultatele/livrabilele proiectului se regasesc pe link-ul funcțional:
*****************************************************
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ), în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită”, Cod MySMIS 112299/Cod SIPOCA 370, derulat în perioada 10.08.2018 – 09.01.2021.
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită pentru asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul serviciului public îndeplinit conform legii nr. 188/2000.
Proiectul a avut un buget total de 7.355.312,62 lei, din care 7.085.428,46 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 144.600,60 lei valoarea cofinanțării eligibile.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Pentru informații suplimentare legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
******************************************************
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul ”Implementarea, certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001 la Consiliul Judeţean Arad”, Cod SIPOCA/MySMIS: 465/119520, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Cod apel: POCA/209/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
Rezultatele proiectului și documentația elaborată pe parcursul derulării proiectului sunt publicate la adresa:
*******************************************************
Municipiul Sighișoara, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 300/ 17.12.2018, anunță finalizarea proiectului “eCetatean@Sighisoara2021”, Cod proiect Sipoca/ MySmis: 513/126286.
Proiectul „eCetatean@Sighisoara2021” este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
********************************************************
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță finalizarea proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SMIS 120414/SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a consolida integritatea la nivelul ministerului, al structurilor din subordinea/sub autoritatea sa, precum și la nivelul autorităților administrației publice locale, prin dezvoltarea, promovarea și utilizarea de instrumente specifice prevenirii corupției. Proiectul a fost structurat pe mai multe componente care au vizat acțiuni de informare, conștientizare și promovare, consultanță și expertiză, instruire și schimb de experiență, fiind implementat în perioada 7 iunie 2017 – 7 decembrie 2020. Printre cele mai importante rezultate se numără: instituirea unui mecanism de coordonare, monitorizare și evaluare a progreselor înregistrate în implementarea măsurilor anticorupție de către autoritățile administrației publice locale; organizarea a două ediții ale competiției „Rețeaua campionilor în domeniul integrității“ la nivelul administrației publice locale; derularea, împreună cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai Agenției Naționale de Integritate a 90 de misiuni de evaluare tematică a modului de implementare de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020; organizarea a patru reuniuni ale platformei de cooperare a administrației publice locale, instrument operaționaliza în scopul monitorizării implementării Strategiei Naționale Anticorupție; elaborarea ghidului prevenirii incidentelor de integritate; sprijinirea a 200 de unități administrativ teritoriale (orașe și comune) în implementarea de măsuri de prevenire a corupției; realizarea analizei privind procedurile administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor; realizarea indexului integrității în administrația publică locală, ediția 2019; realizarea a două analize sociologice referitoare la percepția cetățenilor și funcționarilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea ministerului și din administrația publică locală cu privire la măsurile anticorupție; realizarea unei campanii de conștientizare a corupției și educație (în rândul cetățenilor și al personalului din administrația publică centrală și locală); organizarea a opt sesiuni de informare a unităților administrativ teritoriale cu privire la măsurile planului național de acțiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă; organizarea a 28 de sesiuni de instruire în domeniul integrității pentru peste 1000 persoane de la nivelul autorităților administrației publice locale . Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.mlpda.ro/pages/sipoca61
*********************************************************
Școala Națională de Grefieri a organizat în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”, cod SIPOCA 455, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul cererii de proiecte nr. IP 9/2017 „Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar”, un număr de 93 de acțiuni de formare, dintre care 26 de acțiuni au fost organizate în format face to face în perioada octombrie – noiembrie 2018, 61 de acțiuni (57 în format face to face și 4 în format eLearning) au fost organizate în perioada martie – noiembrie 2019, iar 6 acțiuni au fost organizate în format eLearning în perioada iulie – noiembrie 2020.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:

*********************************************************

În cursul zilei de 21 decembrie 2020, a avut loc, la București, Conferința finală a proiectului Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice –  cod MySmis 119240/cod SIPOCA 54.

Pentru informații legate de rezultatele proiectului, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.sipoca54.ro/index.php/2020/12/conferinta-finala-a-proiectului-sipoca-54/ 

*********************************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul ”Implementarea, certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001 la Consiliul Judeţean Arad”, Cod SIPOCA/MySMIS: 465/119520, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Cod apel: POCA/209/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Rezultatele proiectului și documentația elaborată pe parcursul derulării proiectului sunt publicate pe pagina de web a Consiliului Județean Arad, la adresa:

http://www.cjarad.ro/info-utile/finantari-neranbursabile/6-proiect-%E2%80%9Dimplementarea-certificarea-sistemului-de-management-al-calit%C4%83%C5%A3ii-conform-standardului-iso-9001-la-consiliul-jude%C5%A3ean-arad%E2%80%9D.html

***********************************************************
Municipiul Galați, în parteneriat cu Asociaţia Institutul Pentru Politici Publice, a implementat proiectul „Extinderea instrumentelor de management al performanţei la nivelul Primăriei Municipiului Galaţi prin implementarea CAF”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice).
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următoarele link-uri:
************************************************************
Alba Iulia – administrație publică digitală! Interacționează cu Primăria Municipiului Alba Iulia!
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 Cod SMIS 126492, cod SIPOCA 568!
Pentru informații detaliate despre acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
*************************************************************
Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Hunedoara, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectulului „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației”, cod SIPOCA 529/cod SMIS 126237, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, în cadrul Obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link: 

**************************************************************

Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează, în parteneriat cu Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca, proiectul „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS2014+ 129878 / cod SIPOCA 704. Valoarea proiectului este de 17.422.242,20 lei cu TVA, din care 14.631.872,04 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, începând cu data de 3 decembrie 2020. Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei analize naționale corelată cu strategiile internaționale în vederea utilizării de tehnologii inovative, cu scopul de a eficientiza activitatea instituțională în relația cu cetățenii. Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: Cadru strategic național pentru perioada 2021 – 2027, elaborat pentru întărirea capacității administrative (a administrației publice centrale) în domeniul tehnologiilor de tip deep tech Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC, EuroHPC și PRACE Realizarea unor sesiuni de instruire cu grupul țintă în vederea implementării activităților proiectului Dezvoltarea politicilor transversale în vederea facilitării transformării digitale Dezvoltarea cadrului strategic național pentru perioada 2021 – 2027 în domeniul inteligenței artificiale Cadrul strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la European Open Science Cloud (EOSC), European High – Performance Computing (EuroHPC) și Partnership for Advandced Computing in Europe Dezvoltarea unui cadru operațional asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC și EuroHPC Pentru mai multe detalii despre acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
***************************************************************
Municipiul Galați, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia „Institutul Pentru Politici Publice”, anunță finalizarea la data de 13.12.2020 a Proiectului „Extinderea instrumentelor de management al performanţei la nivelul Primăriei Municipiului Galaţi prin implementarea CAF”, cod SIPOCA 679/ Cod SMIS 128555, aprobat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice).
Cod proiect: SIPOCA 679/ SMIS 128555
Proiectul a avut ca obiectiv consolidarea capacității administrative a Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Municipiul Galați pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea instrumentului CAF aplicabil administrației publice locale, în concordanță cu „Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 354.712,98 lei, din care finanțare nerambursabilă 347.618,71 lei.
Rezultatele obținute ale proiectului:
A fost implementat instrumentul de autoevaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Galați pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunătățirea serviciilor publice pentru comunitate Introducerea unui sistem modern de management la nivelul Primăriei municipiului Galați;
Au fost dezvoltate cunoștințele și abilitățile unui număr de 45 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Galați în vederea utilizării unui management al calității și performanței la nivelul autorității publice locale și au fost organizate trei schimburi de experiență naționale.
Rezultatele obținute vor fi valorificate prin transferul de cunoştinţe dobândite de către beneficiari în urma participării la sesiunile de instruire în domeniul CAF şi la vizitele de studiu către ceilalţi angajaţi ai primăriei şi implementarea corespunzătoare a Planului de acţiuni de îmbunătățire a activității Primăriei municipiului Galați.
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
******************************************************************
Proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), a fost implementat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe o perioadă de 34 luni.
Rezultatele proiectului:
Peste 900 de participanţi la consultările publice în domeniul eticii (reprezentanţi ai administraţiei publice şi cetăţeni),
✅ 369 de persoane formate (funcţionari publici de conducere şi de execuţie, demnitari şi aleşi locali),
✅ studii privind percepţia în rândul cetățenilor/ personalului din administraţia publică cu privire la etica/ conduita în administraţie,
✅ o propunere de strategie de comunicare pe teme în legătură cu regulile privind conduita,
✅ dezvoltarea aplicației informatice utilizate de consilierii de etică,
✅ pagină web dedicată domeniului eticii
Detalii despre activităţile şi rezultatele proiectului pot fi consultate aici 👉 http://www.anfp.gov.ro/continut/etica
*******************************************************************
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei anunță finalizarea proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SMIS 120414/SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
 • Obiectivul general al proiectului a fost acela de a consolida integritatea la nivelul ministerului, al structurilor din subordinea/sub autoritatea sa, precum și la nivelul autorităților administrației publice locale, prin dezvoltarea, promovarea și utilizarea de instrumente specifice prevenirii corupției.
 • Proiectul a fost structurat pe mai multe componente care au vizat acțiuni de informare, conștientizare și promovare, consultanță și expertiză, instruire și schimb de experiență, fiind implementat în perioada 7 iunie 2017 – 7 decembrie 2020.
 • Cele mai importante rezultate sunt prezentate aici 👉 https://bit.ly/3mIGmHR

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul „Integritate prin transparenţă – ANTICOR ARAD”, Cod SIPOCA/MySMIS: 408/116692, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Cod apel: POCA/125/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Rezultatele proiectului:

 • A fost elaborat și implementat Codul de conduită, etică profesională și integritate;
 • Au fost elaborate șase proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedura privind declararea averilor și intereselor, procedura privind transparența decizională, procedura privind accesul la informații de interes public, procedura privind declararea cadourilor, procedura privind evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate, procedura privind consilierea etică la nivelul Consiliului Județean Arad);
 • A fost organizată o campanie de informare în 11 localități din județul Arad în vederea creșterii gradului de conștientizare, a nivelului de educație anticorupție și a promovării bunelor practici anticorupție. Această campanie de informare a fost adresată personalului și aleșilor locali din autoritățile publice locale;
 • A fost organizat un curs de formare cu tema „Etica și integritatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice” la care au participat 55 de persoane, printre care: consilierul de etică, personal de conducere din cadrul UAT Județul Arad si consilieri județeni.

Valoarea totală a proiectului: 373.907,08 lei

din care:

cheltuieli totale nerambursabile FSE (85%): 317.821,02 lei
cheltuieli totale nerambursabile BN (13%): 48.607,91 lei
contribuție proprie(2%): 7.478,15 lei

Durata proiectului: 19 luni, respectiv 09.08.2018- 09.03.2020.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici:  http://www.cjarad.ro/activitate/proiecte-europene/18-integritate-prin-transparen%C5%A3%C4%83-%E2%80%93-anticor-arad–sipocasmis-408116692.html


Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) implementează proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”.

Principalele rezultate obţinute în cadrul acestui proiect, cod SIPOCA 202 sunt următoarele:

 • peste 200 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
 • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate şi acceptate spre a fi luate în discuţie de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care au participat 100 de persoane;
 • rețea de colaborare dezvoltată, din care fac parte 28 de organizații non-guvernamentale, şi o strategie a rețelei elaborată;
 • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au avut ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
 • 20 de ateliere de lucru organizate, la care au participat peste 100 de persoane, care au avut ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
 • campanie de advocacy realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
 • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
 • bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg.

Propunerile legislative elaborate pot fi vizualizate, accesând adresa http://www.sipoca202.ro/rezultate/


Consiliul Județean Vrancea  a implementat proiectul Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cod SIPOCA 445/MySMIS 118788.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici :  https://cjvrancea.ro/proiecte/transparenta-si-integritate-in-administratia-publica-locala-din-judetul-vrancea-cod-sipoca-445-mysmis-118788/.


UAT Județul Sibiu, în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență implementează proiectul Spre o administrație publică performantă, cod SIPOCA 477, cod MySMIS 119841.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici :  http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2019/09/KMBT_215_02811.pdf


Vă informăm că rezultatele proiectului SIPOCA 262 – „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă” sunt postate la adresele:


Municipiul Cluj-Napoca implementeaza proiectul ” Sisteme de management performant pentru Primaria Cluj-Napoca”, cod SIPOCA 104/MySMIS 120588, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, in baza contractului de finantare nr. 91/11.04.2018.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:


Ca urmare a finalizarii implementarii proiectului „DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ PRIN OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ȘI PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE”, cod SIPOCA 479 (SMIS 119235), dorim sa va anuntam ca, pe site-ul beneficiarului – Municipiul Lugoj (https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Anunturi/Anunturi/Anunturi2.html),   au fost publicate informații referitoare la rezultatele obtinute prin acest proiect.

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Anunturi/Anunturi/Anunturi2.html


Consiliul Județean Bihor implementează proiectul „INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISOBIHOR” Cod SIPOCA 475/Cod MySMIS 119767, avand printre rezultate:

 • FINALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ANALIZĂ DIAGNOZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
 • ÎNCHEIEREA SESIUNILOR DE INSTRUIRE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici https://www.cjbihor.ro/informații-de-interes-public/comunicate-de-presă


Ca urmare a finalizarii implementarii proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”, cod SIPOCA 96 (SMIS 120769), dorim sa va anuntam ca, pe site-ul beneficiarului – Municipiul Bacau (www.municipiulbacau.ro), a fost publicat, in data de 26.08.2019, un articol referitor la rezultatele obtinute prin acest proiect.

Pot fi obtinute detalii privind continutul informational al articolului prin accesarea link-ului: https://municipiulbacau.ro/sprijinirea-municipiului-bacau-asigurarea-managementului-performantei-calitatii-2/


Primăria municipiului Pitești a finalizat proiectul cu titlul „Etici și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo”, cod SIPOCA 423, cod MySMIS 118191, fiind îndeplinite rezultatele din cererea de finanțare și publicate pe site-ul beneficiarului, în conformitate cu Ghidul Beneficiarului, acestea putând fi consultate accesând următorul link .


Asociația Centrul Syene pentru Educație implementeaza în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, proiectul „Politici publice pentru Educație (EDUPOL)”, SIPOCA 171 / MySMIS 112405.

Principalul rezultat:

 • Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii – detalii aici
 • Propuneri de politici publice dezvoltate în cadrul proiectului:

#PPP 1: CDȘ – factor cheie în dobândirea competențelor și prim pas în asigurarea unui învățământ la standarde europene, detalii aici
#PPP 2: Parteneriate locale pentru educație – soluție pentru creșterea calității ofertei educaționale a unităților de învățământ în materia CDȘ, detalii aici
#PPP 3: Creșterea gradului de comunicare cu părțile interesate în elaborarea ofertei CDȘ și transparență în evaluarea eficienței și publicarea datelor cu privire la acesta, detalii aici
#PPP 4: Digitalizarea sistemului educațional, detalii aici.


Secretariatul General al Guvernului, in calitate de Beneficiar, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), ca Partener, au implementat proiectul „Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local” (cod SIPOCA 34), avand o valoarea totală a proiectului de 4.902.217,06 lei.

Dintre rezultatele proiectului amintim:

Detalii aici – Acestea se regasesc și pe site-ul MDRAP, în secțiunea INTEGRITATE/BUNĂ GUVERNARE/PROIECTE/PROIECT SIPOCA 34: http://www.mdrap.ro/sipoca-34.


Secretariatul general al Guvernului a implementat proiectul „Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local” – SIPOCA 34, iar rezultatele pot fi gasite la adresa web: https://sgg.gov.ro/new/consolidarea-implementarii-standardelor-de-control-intern-managerial-la-nivel-central-si-local-cod-sipoca-34


Municipiul Pitesti a finalizat implementarea proiectului “Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești” cod SIPOCA 91/cod MySMIS 120652, rezultatele proiectului fiind:

 1. Rezultat 1: ISO 9001:2015 implementat la nivelul instituției – Recertificarea la nivelul instituției privind managementul calității conform standardului ISO 9001:2015.
 2. Rezultat 2: Sisteme de management al performanței si calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală – Un instrument informatic implementat pentru managementul calității și performanței proiectelor – aplicația ManagInvest.
 3. Rezultat 3: Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – personal din cadrul Primăriei Municipiului Pitești instruit pe teme specifice de interes.

Detalii aici.


Municipiul Pitesti implementeaza proiectul „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo” ,cod SIPOCA 423/MySMIS 2014+ 118191, avand printre rezultate:

– Elaborarea manualului de bune practici in domeniul eticii si integritatii – detalii aici


Municipiul Arad implementeaza proiectul „Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scorecard – Tablou de Bord Echilibrat”, cod SIPOCA 86, MySMIS 120637.

Principalele rezultate sunt:

1. Dezvoltarea și introducerea instrumentului Balanced Scorecard la nivelul instituției

2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă privind managementul performanței la nivel strategic

Detalii aici


Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice“, SIPOCA 36 / MySMIS 119981.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologie pentru  autoritățile și instituțiile publice cu privire la publicarea datelor deschise  și  diseminarea acestora – detalii aici
 2. Instrument digital de vizualizare pentru diseminarea datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice – detalii aici
 3. Sesiuni de instruire privind managementul datelor deschise, adresate   personalului autorităților și instituțiile publice centrale și locale – detalii aici .

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne implementează proiectul: “Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standartizare, armonizare, dialog îmbunătățit“, SIPOCA 35/ MySMIS 118964.

Principalul rezultat este: Mecanism instituțional pentru standardizarea datelor și informațiilor publice gestionate de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale – detalii aici


Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort“, SIPOCA 28 / MySMIS  117834.

Principalele rezultate sunt:

 1. Planuri Strategice Instituționale – detalii aici
 2. Actualizarea celor 13 Planuri Strategice Instituționale după primul an de implementare – detalii aici

Ministerul Cercetării şi Inovării  implementează proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020“, SIPOCA 27 / MySMIS 118319.

Principalele rezultate sunt:

 1. Proiectarea si testarea metodologiilor cantitative/calitative de evaluare a impactului investitiei realizate, conform SNCDI, pe cele 4 domenii de specializare inteligenta – detalii aici
 2. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Analiza infrastructurilor existente – detalii aici
 3. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Elaborarea metodologiei de constructie a foii de parcurs din prisma prioritatilor CDI ale Romaniei – detalii aici
 4. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs – detalii aici

Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact“, SIPOCA 25 / MySMIS 117835.

Principalele rezultate sunt:

Rezultatul 1 Studii de impact aprofundate bazate pe utilizarea metodelor de cuantificare avansată a impactului

1.1. ANRE:

 • Evaluarea impactului în domeniul contorizării inteligente – detalii aici (RO) și aici (EN)
 • Date și metodologii utilizate în elaborarea analizei cost-beneficiu pentru contorizarea inteligentă – detalii aici (RO) și aici (EN)

1.2. MAI-DSU

 • Evaluarea impactului opțiunilor de revizuire a rezidențiatului în medicina de urgență – detalii aici (RO)
 • Raport cu privire la colectarea datelor și analiza cantitativă studiu rezidențiat în medicina de urgență – detalii aici (RO) și aici (EN)

Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Dezvoltarea capacității de management strategic prin operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU) “, SIPOCA 23 / MySMIS 118427.

Principalele rezultate sunt:

 1. Cadru privind managementul strategic național
 2. Structură, mandat, rol și competențe stabilite pentru Strategy Unit
 3. Sistem și proceduri pentru îmbunătățirea proceselor decizionale, compus din cinci documente
 4. Cadru metodologic unitar și instrumente  pentru monitorizarea şi evaluarea documentelor strategice

Pentru detalii click aici


Ministerul Mediului a implementat proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității“, SIPOCA 22 / MySMIS 118159.

Principalele rezultate sunt:

 1. Studiu care defineste, clasifica, inventaria si va permite prioritizarea investiþiilor de refacere a ecosistemelor degradate elaborate – detalii aici
 2. Baza de date GIS cu ecosistemele degradate http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
 3. Strategia Nationala pentru Conservarea Biodiversității              http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/SNPACB_revizuita.pdf

 4. Metodologie de evaluare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate elaborata si ghid de elaborare a planurilor de management realizat – detalii aici
 5. Cunostințe si abilitați ale personalului din cadrul MMAP, ANPM de a evalua si aproba planuri de management îmbunatațite – detalii aici

Ministerul Mediului implementeaza proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S“, SIPOCA 21 / MySMIS 118158.

Principalul rezultat: Plan Național de Gestionare a Deșeurilordetalii aici


Ministerul Educației Naționale implementeaza proiectul “Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local“, SIPOCA 17/ MySMIS 117841.

Principalele rezultate sunt:

 1. Un cadru unitar de coordonare (tablou de bord) a procesului de monitorizare și evaluare reglementat privind implementarea acțiunilor/intervențiilor stabilite în cele patru strategii condiționalitate ex-ante din educație – detalii aici
 2. Rapoarte privind monitorizarea și evaluarea implementării intervențiilor aferente celor patru strategii din educație și efectului acestora în îndeplinirea implementarea strategiilor – detalii aici
 3. Studiu privind evaluarea politicilor publice în domeniul dezvoltării forței de muncă în România – detalii aici
 4. Studiu privind evaluarea politicilor publice privind cadrele didactice – detalii aici

Ministerul Educației Naționale implementeaza proiectul “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate -QAFIN“ SIPOCA 16 /MySMIS 117846.

Principalele rezultate sunt:

1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România – detalii aici

2. Metodologie de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii îmbunătățită. Raport cu privire la clasificarea universităților și a programelor de studii

Materiale realizate de Partenerul ARACIS:

 • Metode și criterii în vederea clasificării universităților pe bază de date statistice 2017-2018 – detalii aici
 • Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii – detalii aici

Materiale realizate de Banca Mondială:

 • Draft Recomandări pentru metodologia de clasificare a instituțiilor de învățământ superior – detalii aici
 • Draft Recommendation for the Methodology for the Classification of Higher Education Institutions – detalii aici

3. Studiu cu privire la date și bune practici la nivel european privind asigurarea calității și clasificarea în învățământul superior, precum și asupra impactului practicilor curente în domeniu, la nivel național.

 • Studiu privind bune practici la nivel european pentru evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior  – decembrie 2017 – detalii aici
 • Quality Assurance in European Higher Education: Using Polarities to Compare Sound Practices in External Quality Assurance in Select Systems – detalii aici

Ministerul Sănătății implementează proiectul “Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică (PNSP) “, SIPOCA 13/MySMIS 118349.

Principalul rezultat este:

1. Elaborarea unei analize comprehensive a situației actuale a Programelor Naționale de Sănătate Publică  și evaluarea nevoilor acestora – detalii aici


Ministerul Finanțelor a implementat proiectul “Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate”, SIPOCA 10 /MySMIS 121644.

Principalele rezultate sunt:

1. Cadrul de politici publice privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate – detalii aici

 • Ghid pentru elaborarea unui cadru legislativ general
 • Ghid privind procedurile interne pentru negocierea Contractelor Cadru ISDA şi a confirmărilor asociate

2. Cadrul operaţional şi procedural necesar executării tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate – detalii aici

 • Raport cu o recomandare pentru Cadrul de politici pentru gestionarea riscului de credit asociat contrapartidelor, în cadrul instrumentelor financiare derivate de tip over-the-counter
 •  Ghid pentru încheierea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate

3. Cadrul operaţional şi procedural ulterior executării tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate

 • Analiza proceselor post-tranzacţionare în Uniunea Europeană – detalii aici
 • Procese post – tranzacţionare – detalii aici
 • Notă pentru Discuţia tehnică privind folosirea terţilor pentru procese post-tranzacţionare cu instrumente financiare derivate – detalii aici

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice implementează proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”, SIPOCA 9 /MySMIS 120313.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologia de elaborare a standardelor de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate dezvoltată și aplicarea acesteia în vederea elaborării de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost, pentru 2 domenii de servicii publice
 2. Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale

Detalii aici


Ministerul Economiei a implementat proiectul „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei” SIPOCA 7/ MySMIS 118575.

Principalele rezultate sunt:

 1. Document de politică industrială a României, care va stabili priorităţile şi direcţiile de acţiune pentru reindustrializarea economiei româneşti – detalii aici și aici
 2. Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice centrale îmbunătăţite – detalii aici

Ministerul Educației Naționale – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic implementează proiectul „Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale” – INFRAED, SIPOCA 6/ MySMIS 118448.

Principalele rezultate sunt:

 1. Strategie națională privind infrastructura educațională
 2. Sistem informațional geospațial (SIG) al infrastructurii educaționale

www.infraed.ro  | http://sig.forhe.rohttp://www.sig.forhe.ro/css-app


Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat implementează proiectul „Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi”, SIPOCA 5 / MySMIS 118957.

Principalele rezultate sunt:

      Rezultat 1. Politică publică de dezvoltare a sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România elaborată:

 • ”Analiză cu privire la evoluția și situația actuală a sectorului IMM și a mediului de afaceri din România”.
 • ”Analiză ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltării afacerilor”.
 • ”Analiză cu privire la oportunitățile de dezvoltare a sectorului IMM în contextul inițiativelor bio-economice ale Uniunii Europene”.

Pentru detalii click aici.


Ministerului Educației Naționale a implementat proiectul cu tema „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”, SIPOCA 3 / MySMIS 117842.

Principalele rezultate sunt:

 1. Mecanism de monitorizare realizat
 2. Analiză realizată privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de specializare cu potențial de dezvoltare regională (la nivel regional)
 3. Studiu de impact realizat al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor
 4. Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze
 5. Mecanism de comunicare și participare la procesul decizional realizat privind implicarea universităților în procesul de dezvoltare regională

Pentru detalii click aici.


Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a implementat proiectul cu tema „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, SIPOCA 2/ MySMIS 119193.

Principalele rezultate sunt:

 1. Un studiu de diagnoză complexă a situației centrelor de plasament clasice și a nevoilor beneficiarilor acestora, care să permită o prioritizare a închiderii centrelor și să stea la baza unui plan de închidere a acestora.
 2. O hartă a serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul care a fost în sistem, dar și pentru familiile care au în îngrijire copii aflați în risc de separare) și a serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială (i.e. asistență maternală, plasament) dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.
 3. O metodologie unitară la nivel național care să stea la baza elaborării planurilor individuale de închidere a centrelor.

Pentru detalii click aici.


Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a implementat proiectul cu tema „EVALUAREA RISCURILOR DE DEZASTRE LA NIVEL NAȚIONAL (RO-RISK)”, SIPOCA 30.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologia de evaluare unitară a riscurilor vizualizare aici: https://www.igsu.ro/index.php?pagina=analiza_riscuri
 2. Portalul GIS cu hărțile de risc aferente vizualizare aici: https://www.ro-risk.ro/SitePages/Pornire.aspx.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene         implementează proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local„, SIPOCA 9.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri

Rezultat 1: Analiza cadrului legislativ și instituțional pentru furnizarea serviciilor publice la nivelul administrației publice [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]


Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS

Rezultatul 1: Programul informatic GIS (PI-GIS): aplicația de analiză geospațială și reprezentare sub formă de hărți tematice interactive

 1. Harta serviciilor sociale existente și infrastructura aferentă acestora
 2. Harta serviciilor sociale necesare și infrastructura aferentă acestora
 3. Harta sărăciei
 4. Harta sărăciei în muncă

Mai mult … [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-share”]

Rezultatul nr. 2: Metodologia de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]

Mai mult … [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-share”]


Municipiul Pitești – „Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești” – cod SIPOCA 91/cod MySMIS 120652.

Studiu privind percepția cetățenilor asupra calității și performanței serviciilor Primăriei Municipiului Pitești [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]


© Copyright 2021 - POCA. Conținutul acestui site este proprietatea AM POCA. Politica de confidențialitate. Dezvoltat cu Wordpress