CEREREA DE PROIECTE nr. IP12/2018 (MySMIS: POCA/399/1/1)

 

10 august 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. IP12/2018

Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/399/1/1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP ;

 = Titlu: IP 12/2018 – „ Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, se pot depune proiecte cu încadrarea în Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, și cu respectarea, în totalitate, a prevederilor Ghidului solicitantului.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate: R1: Planificarea strategică și bugetarea pe programe în autoritățile și instituțiile publice centrale sunt realizate pe baza metodologiilor și instrumentelor comune; R2: Mandate, roluri și competente clarificate atât la nivelul aceluiași palier administrativ, cât și între palierele administrative; R3: Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale; R4: Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului; R5: Cadru pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea calității serviciilor publice implementat; R6: Fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv; R7: Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate în concordanță cu Strategia pentru o mai bună reglementare; R8: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni implementate la nivel central în concordanță cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni; R9: Povara administrativă redusă pentru cetățeni si mediul de afaceri; R12: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.

Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 1.000.000.000,00 lei.

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel:

= autorități și instituții publice centrale, așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;

= autorități administrative autonome;

Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții:

= autorități și instituții publice centrale;

= autorități administrative autonome;

= structuri asociative ale autorităților administrației publice locale;

= ONG-uri;

= parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);

= instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;

= Academia Română.

 

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 20.09.2018, ora 17.00, iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 20.11.2018, ora 17.00.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanțare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 12/2018 (POCA/399/1/1)Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”, împreună cu anexele acestuia:

 

= Anexa-1 – Fisa-de-proiect-IP12_2018

= Anexa-II – Instructiune-completare-MySMIS-IP12_2018

= Anexa-III – Formulare-standard-ce-insotesc-cererea-de-finantare-IP12_2018

= Anexa-IV – Criterii-de-verificare-a-conformitatii-si-eligibilitatii-IP12_2018

= Anexa-V – Criterii-de-evaluare-tehnica-si-financiara-IP12_2018

= Anexa-VI – Documente-aferente-etapei-de-contractare-IP12_2018

 

                                        Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro!